Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne I-go stopnia 2020/2021

Inauguracja Wydziałowa odbędzie się 1 października br. o godzinie 17.00 w Gmachu Głównym.

Kandydaci, którzy chcieliby wziąć udział w uroczystości proszeni są o przysłanie maila na adres: agnieszka.zgorzalek@pw.edu.pl

W związku z ograniczeniami tylko pierwsze 40 osób, które się zgłoszą będą mogły wziąć udział w inauguracji.

Osoby, które się zakwalifikują otrzymają wiadomość zwrotną.

------------------------------------------------------------------------------

Doniesienie dokumentów*, podpisywanie ślubowań, wydawanie legitymacji studenckiej, przyjmowanie zaświadczeń lekarskich będzie odbywało się wg. następującego harmonogramu:

kierunek Robotyka i Automatyka, w dniu 25.09.2020r. (piątek), w godzinach 10:00 - 14:00

kierunek Energetyka, w dniu 28.09.2020r. (poniedziałek), w godzinach 10:00 - 14:00

kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka, w dniu 29.09.2020r. (wtorek), w godzinach 10:00 - 14:00

kierunki: Mechanika i projektowanie maszyn, Aerospace Engineering, Power Engineering, w dniu 30.09.2020r. (środa), w godzinach 10:00 - 14:00

   

Przy odbiorze legitymacji należy okazać potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie legitymacji. Wpłat w wysokości 22zł. dokonujemy na indywidualne konto bankowe z systemu USOSWeb (po zalogowaniu się do USOSa, wybieramy zakładkę DLA STUDENTÓW - ROZLICZENIA, tutaj znajduje się nr konta).

  

Miejsce doniesienia dokumentów: Wydział MEL, budynek przy ulicy Nowowiejskiej 24, wejście od wewnątrz, piętro 1, hol przy szatni

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego oraz przypominamy o obowiązku używania maseczek wewnątrz budynku.  

   

* - oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
- dokument tożsamości (do wglądu),
- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
- oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
- oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
- certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.,
- dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania  takiego dokumentu.

------------------------------------------------------------------------------

Podział na grupy:

application/pdf Energetyka (45,64 kB, 29/09/2020 16:27)
application/pdf Lotnictwo i kosmonautyka (45,81 kB, 29/09/2020 16:28)
application/pdf Mechanika i projektowanie maszyn (34,61 kB, 29/09/2020 16:28)
application/pdf Robotyka i automatyka (38,71 kB, 29/09/2020 16:29)
application/pdf Aerospace Engineering (35,61 kB, 29/09/2020 16:29)
application/pdf Power Engineering (33,04 kB, 29/09/2020 16:29)

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Plan zajęć jest dostępny na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Plan-zajec

------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot HES

Przedmiotem obowiązkowym dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, pierwszego semestru, jest przedmiot za 2 ECTSy z grupy przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES). W semestrze 2020Z są dostępne do wyboru 2 przedmioty: „Filozofia wobec problemów współczesności” oraz „Problemy cywilizacji Zachodu”.

W systemie USOS wszyscy studenci pierwszego semestru zostali zapisani na przedmiot „Filozofia wobec problemów współczesności”, co nie oznacza, że ten przedmiot jest preferowany. Osoby, które chciałyby uczęszczać na „Problemy cywilizacji Zachodu” powinny wybrać odpowiedni termin zajęć i zapisać się u prowadzącego. Na podstawie list od wykładowców w dziekanacie zostaną utworzone ostateczne listy zajęciowe.

------------------------------------------------------------------------------

UBEZPIECZENIE NNW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2020r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2020r.

Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki

Ubezpieczyciel: firma UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia na osobę: 48.600 zł.

Składka roczna płatna jednorazowo: 40 zł

Okres ubezpieczenia: 01.10.2020r. – 30.09.2021r.

Tytułem: NNW, imię i nazwisko, nr indeksu, r.ak. 2020/2021

KONTO WIRTUALNE:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

 

Informacja o ubezpieczeniu NNW (2,55 MB, 23/09/2020 07:14, obiekt)

OWU NNW (237,09 kB, 23/09/2020 07:13, obiekt)

Formularz zgłoszenia szkody (227,18 kB, 23/09/2020 07:13, obiekt)

-----------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że każdy student w kontaktach z Uczelnią ma obowiązek używania indywidualnego adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/Zasady-korzystania-z-kont-studenckich

application/pdf Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej (379,78 kB, 30/09/2020 06:58)