Rekrutacja na studia II-go stopnia

stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy 2018/2019

application/msword Wykaz kierunków i specjalności (58,50 kB, 20/11/2018 07:38)
application/pdf Parametry do opisu zasad 2018_2019 (380,35 kB, 20/11/2018 08:06)

application/pdf Certyfikat znajomości języka angielskiego (209,41 kB, 20/11/2018 08:09)


INFORMACJA O EGZAMINIE oraz REGULAMIN

 

ZAPISY:

 • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.zapisy.pw.edu.pl (do zgłoszenia należy dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg);
 • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 9 stycznia 2019r. do 4 lutego 2019r.

 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW od 9 stycznia 2019r. do 4 lutego 2019r.

Godziny przyjęć interesantów: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

Dokumenty na studia stacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie (pok.126) do Pani Agnieszki Matejek 

(agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl)

Dokumenty na studia niestacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie (pok.128) do Pani Izabelli Szulc 

(iszulc@meil.pw.edu.pl)

.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY odbędzie się między 11 a 15 lutego 2019r..

Egzamin składa się z dwóch części.

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

.

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI ORAZ INNYCH UCZELNI, A TAKŻE ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL PW, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 1 października 2018r.:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia II-go stopnia:
 
application/pdf formularz - inne wydziały i uczelnie (128,50 kB, 20/11/2018 10:33)
 • CV (życiorys);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz kserokopię suplementu - oryginały tych dokumentów do wglądu (jeżeli na dzień składania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia - z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz wykaz ocen zaliczonych na studiach I-go stopnia poświadczony przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą);
 • kserokopię dowodu osobistego - oryginał do wglądu;
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35x45mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL, którzy ukończyli studia I-go stopnia po 1 października 2018r. składają:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia II-go stopnia:
 
application/pdf formularz - melowcy (284,13 kB, 8/11/2016 12:43)

.

Studenci, którzy po rekrutacji (w semestrze letnim) wyjeżdżają w ramach programów zagranicznych (np. Erasmus+, Athens, itp...) powinni wraz z dokumentami rekrutacyjnymi złożyć:

application/pdf podanie o urlop (86,48 kB, 13/01/2018 09:04)

wraz z poświadczeniem wyjazdu na program

oraz ewentualnie upoważnić inną osobę do załatwienia formalności w dziekanacie na początku semestru, poprzez złożenie poniższego pełnomocnictwa (osobiście)

application/pdf pełnomocnictwo (112,60 kB, 3/07/2018 10:09)

.

Informacja:

Studenci, którzy posiadają legitymację studencką PW i nie chcą wyrabiać nowej proszeni są o niezaznaczanie tej opcji w systemie rekrutacyjnym.

.

Więcej informacji na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/

.

W przypadku rezygnacji ze studiów (po złożeniu dokumentów) należy wypełnić poniższe podanie i złożyć w Dziekanacie.

application/pdf rezygnacja z podjęcia studiów (64,65 kB, 8/11/2016 12:44)

 .

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Złożyć wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji.
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. powyżej Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
 4. Odebrać decyzję o przyjęciu na studia.
 5. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skiero­waniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.