Aktualne informacje na temat konkursów dostępnych dla naukowców w ramach funduszy strukturalnych krajowych i międzynarodowych

NCBiR ogłosiło konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185.
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla programu sektorowego INNOSTAL finansowanego w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
NCBiR ogłosiło I konkurs w ramach programu strategicznego: "SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW" – GOSPOSTRATEG
NCBiR ogłosiło drugą edycję konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, Działanie 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1. NCBiR ogłosiło konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185

Cel: wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

Tematyka:Konkurs obejmuje 9 zagadnień tematycznych (szczegółowe rozwinięcie tematów w Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis https://www.bonusportal.org/files/5802/BONUS_Briefing_28_Synthesis.pdf)

Wnioskodawcy: Konsorcjum składające wniosek musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym.

Partnerstwo:Przynajmniej 2 podmioty spośród konsorcjantów są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja).

Dofinansowanie:Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 420 200 euro.

Okres trwania projektu: 18 miesięcy

Termin składania wniosków w języku angielskim:od 09 sierpnia do 09 października 2017 roku (do godziny 17:00- wstępna rejestracja wniosków). Termin składania pełnych wniosków mija 09 listopada 2017 r.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: II Kwartał 2018 r.

Miejsce/Sposób składania wniosków:Wnioski powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Programme Support System (EPSS) https://epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum

Szczegółowe informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie NCBiR:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185.html

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Projektów Krajowych/ Dział Projektów Międzynarodowych

Centrum Obsługi Projektów

Urszula Rumniak

Tel. 22 234 64 26

Email: urszula.rumniak@pw.edu.pl

Justyna Wojciechowska

Tel: 22 234 53 56

Email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

Natalia Ostrowska

Tel. 22 234 58 19

Email: natalia.ostrowska@pw.edu.pl

2. NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla programu sektorowego INNOSTAL finansowanego w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel:Głównym celem Programu Sektorowego INNOSTAL jest wzrost innowacyjności krajowego sektora stalowego w perspektywie roku 2023

Tematyka:.B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Wnioskodawcy: O przyznanie dofinansowania w ramach przedsięwzięcia może ubiegać się wnioskodawca będący: Przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa), konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Partnerstwo/Podwykonawstwo:Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy m.in. jednostce naukowej

Dofinansowanie:Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 30 mln PLN.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę; 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca (a w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum – pojedynczy Konsorcjant) może powierzyć podwykonawcy realizację 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Okres trwania projektu:max. do 3 lat

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania wniosków:9 października – 8 grudnia 2017 r.

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu - aktywny od 9 października 2017 r.).

Szczegółowe informacje:Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek Uczelni w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz _za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. http://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na stronie _NCBiR. http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122017innostal

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Strukturalnych

Centrum Obsługi Projektów

Magdalena Mielniczuk

Tel. 22 234 71 98

Email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

3. NCBiR ogłosiło I konkurs w ramach programu strategicznego: "SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW" – GOSPOSTRATEG

Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Tematyka:Konkurs obejmuje 4 zagadnienia tematyczne (pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapkę braku równowagi, pułapkę demograficzną, pułapkę słabości instytucji)

Wnioskodawcy: Konsorcjum składające wniosek musi być grupą minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe oraz co najmniej jedna (inna niż naukowa) jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu

Dofinansowanie:Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi150 mln PLN.

Okres trwania projektu: 36 miesięcy

Termin składania wniosków:od 14 sierpnia do 29 września 2017 roku (do godziny 16:00)

Miejsce/Sposób składania wniosków:Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje:Szczegółowe informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Projektów Krajowych/

Centrum Obsługi Projektów

Urszula Rumniak

Tel. 22 234 64 26

Email: urszula.rumniak@pw.edu.pl

Justyna Wojciechowska

Tel: 22 234 53 56

Email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

4. NCBiR ogłosiło drugą edycję konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, Działanie 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Cel:Głównym celem jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Tematyka:Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/ komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wnioskodawcy: O przyznanie dofinansowania w ramach projektu może ubiegać się _szkoła wyższa publiczna_ bądź niepubliczna albo jednostka naukowa _posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Partnerstwo/Podwykonawstwo:Regulamin konkursu nie przewiduje formalnych ograniczeń co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera - może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. W przypadku partnerów będących uczelniami obowiązuje je ograniczenie dotyczące obowiązku spełniania wymogów dotyczących nadawania stopnia naukowego.

Dofinansowanie: Alokacja przypadająca na konkurs: 155000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać: 135 000 PLN

Okres trwania projektu:Co najmniej 24 miesiące i nie przekracza 60 miesięcy.

Termin składania wniosków: od 18 września do 20 października 2017 r. (do godz. 16:15)

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe informacje:Wniosek o utworzenie subkonta w systemie SOWA wraz z powołaniem na kierownika projektu należy złożyć zgodnie z zarządzeniem nr 17/2016 Rektora PW z dnia 31 marca 2016 r. do Centrum Obsługi Projektów. Ponadto, do wniosku należy dołączyć obowiązkowo „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na stronie NCBiR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5430,konkurs-nr-powr-03-02-00-ip-08-00-dok17-druga-edycja-konkursu-na-interdyscyplinarne-programy-studiow-doktoranckich.html

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Strukturalnych

Centrum Obsługi Projektów

Marta Siewiera

Tel. 22 234 71 99

Email: marta.siewiera@pw.edu.pl