POWER Zintegrowane programy uczelni 2018 ścieżka III

Ścieżka III skierowana jest dla uczelni kształcących pow. 20 tys. studentów oraz której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub wyższą.

Alokacja do rozdysponowania w konkursie w ramach III ścieżki - 250 000 000 zł. Maksymalna wartość jego dofinansowania dla jednej uczelni wynosi 40 000 000 PLN. Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie. Okres realizacji projektu może wynosić co najmniej 18 miesięcy i nie przekraczać 48 miesięcy.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 4 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

1)    Moduł programów kształcenia:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 • wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 • realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;(działanie wyłączone w bieżącym konkursie)
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

W ramach projektu mogą być finansowane wyłącznie koszty utworzenia nowych programów kształcenia i wprowadzenia nowych elementów dydaktyki, w nowym, dotychczas nie realizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule.

2)    Moduł podnoszenia kompetencji:

 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3)    Moduł programów stażowych:

 • wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów stażowych projekt przewiduje, że co najmniej 20% studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie skierowanych na staż.

4)    Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

 • wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 • wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;

5)    Moduł studiów doktoranckich:

 • tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
 • interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 • programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
 • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6)    Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

 • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami,  tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia; (w ramach tego typu operacji IP dopuszcza również: dostosowanie obecnych rozwiązań teleinformatycznych stosowanych przez uczelnie do wysokich wymogów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, wdrażanie zmian organizacyjnych/strukturalnych/procesowych, powiązanych z kształceniem, w celu lepszego wykorzystania zasobów)
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.

Działania projektowane we wniosku muszą dotyczyć zaproponowanych form działań. W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań, do uznania poprawności realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych w tymże module typów działań.