dr hab. inż. Radosław Bielawski

   

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach

Projekty zrealizowane

 • Międzynarodowy projekt KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices pt. Systems for Aerial Surveillance and Security SASS, Strategic Partneship for Higher Education nr 2016-1-R001-KA203-024511, finansowany przez Unię Europejską, uczestnicy: Vassil Levski National Military University (Bułgaria), Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda (Rumunia) i Akademia Sztuki Wojennej, 2016–2018 r., pełniona funkcja: wykonawca zadania
 • Projekt NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca, zadanie 46: „SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych” (umowa nr POWR.03.05.00-00-Z306/17 z dnia 19.12.2017 r.). Przedmiot zamówienia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa POWR.03.00.00 Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie POWR.03.05.00 Kompleksowe programy szkół wyższych; realizacja zadania: Zastosowanie Przemysłu 4.0 w konstrukcji, budowie i eksploatacji statków powietrznych, pełniona funkcja: kierownik zadania
 • Projekt badawczy pt. Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP, realizowanym w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza (Nr MAZOWSZE/0185/19), realizacja projektu: 01.04.2020–28.02.2022 r., pełniona funkcja: główny specjalista ds. badań procesu

Projekty w toku realizacji

 • Projekt Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG-VI/0022/2021, Zakres tematyczny nr 1 – Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, pt. Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, pełniona funkcja: specjalista ds. badań statystycznych i analizy danych

Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru

 • Zagraniczny staż naukowy w University of Genoa (Università degli Studi di Genova), Genua (Włochy), 12.01–24.05.2019 r., charakter naukowy
 • Krajowy staż naukowy w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, 02.11.2018–04.02.2019 r., charakter naukowo-badawczy
 • Zagraniczny staż naukowy w “Henri Coandă” Air Force Academy (AFAHC), Brașov (Rumania), 23.05–13.06.2018 r., charakter naukowo-dydaktyczny

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego rady naukowej, itp.)

 • Czasopismo naukowe Security and Technology Journal, redaktor naczelny, 2022–obecnie
 • Czasopismo naukowe Ad Astra: Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, ISSN 2720-4456, członek rady naukowej, 2022–obecnie
 • Czasopismo naukowe Recent Advances in Engineering & Technology, członek międzynarodowej rady naukowej, 2022–obecnie
 • Czasopismo naukowe Safety & Defense, ISSN 2450-551X, redaktor tematyczny, 2021–obecnie
 • Czasopismo naukowe Defence Science Review, ISSN 2450-6869, e-ISSN 2719-6763, redaktor tematyczny, 2022–obecnie

Informacja o udziale w zespołach badawczych

 • Zespół do opracowania Encyklopedii Bezpieczeństwa Narodowego pod red. prof. Jolanty Itrich-Drabarek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa (planowany termin wydania 2023 r.), współautor (autor haseł)
 • Zespół konsultacyjny ds. opracowania naukowego The Woomera Manual on the International Law of Military Space Activities and Operations, Oxford University Press, 2022, pełniona funkcja: ekspert

Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub międzynarodowe

 • Patent Nr 234716 na wynalazek pt. Bezzałogowy statek powietrzny z różnicowym miernikiem zanieczyszczeń powietrza (Unmanned aircraft with differential air pollution measuring instrument) (patent trwa od dnia 01.04.2019 r.) – współtwórca
 • Zgłoszenie patentowe numer P-421724 pt. Urządzenie do nanoszenia znaczników na próbki biologiczne (zgłoszenie z dnia 26.05.2017 r.) – współtwórca