Propozycja pracy przejściowej/dyplomowej - dr inż. Pawłem Bajem email: pawel.baj@pw.edu.pl

Zarys problemu badawczego

W ramach proponowanej pracy przejściowej/dyplomowej zakłada się przeprowadzenie eksperymentalnej weryfikacji techniki kalibracji LIF (Laser Induced Flourescence).
LIF jest jedną z podstawowych metod eksperymentalnych pozwalających na pomiar
rozkładu pasywnej wielkości skalarnej transportowanej w przepływie (np. pole stężenia składnika roztworu, pole
temperatury). LIF jest techniką nieinwazyjną; jest chętnie wykorzystywany np. do badania rozchodzenia się
zanieczyszczeń w przepływie wokół zabudowy miejskiej. Technika ta polega na dodaniu do cieczy roboczej roztworu
barwnika fluoroscencyjnego (np. fluoresceina, rodamina) a następnie na oświetleniu badanego pola przepływu
światłem monochromatycznym o odpowiednio dobranej długości fali. Pod wpływem zewnętrznego oświetlenia
barwnik emituje światło (zjawisko fluorescencji), którego natężenie jest funkcją m.in. lokalnego stężenia barwnika,
natężenia oświetlenia, temperatury, itp. Zarejestrowany poziom natężenia fluorescencji, po odpowiednim
skalibrowaniu, pozwala na określenie np. wartości lokalnego stężenia barwnika. Szczegóły LIF są opisane
w licznych publikacjach.

Więcej tu:

application/pdf Propozycja pracy przejściowej (309,71 kB, 12/10/2021 08:30)