Moduły Programu Horyzont 2020

Program ramowy pn. „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
 
 Struktura programu „Horyzont 2020" opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020":
 
 • Doskonała baza naukowa (Excellence in science):
 
 wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (üEuropean Research Council),
 finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (üFuture and Emerging Technologies),
 zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie",ü
 zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.ü
 
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,

dostęp do finansowania ryzyka (üaccess to risk finance),
 zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (üinnovation in SMEs).
 
 • Wyzwania społeczne (Societal challenges):
 
 zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (ühealth, demographic change and well-being),
 bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (üFood security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),
 bezpieczna, czysta i efektywna energia (üsecure, clean and efficient energy),
 inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (üsmart, green and integrated transport),
 działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (üclimate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (üEurope in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies),
 bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (üSecure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

http://www.kpk.gov.pl

Wszystkie dokumenty dotyczące programu „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

Informacje na temat konkursów w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html