Studia

Studia w języku polskim

Kierunek: Automatyka i Robotyka
  Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka, Robotyka
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Katalog AiR I stopień (1,10 MB, 3/02/2015 15:11)
     
application/pdf Katalog AiR II stopień (656,25 kB, 3/02/2015 15:11)
 
Kierunek: Energetyka
  Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja, Systemy i Urządzenia Energetyczne, Zrównoważona Energetyka
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Katalog E I stopień (1,43 MB, 3/02/2015 15:12)
     
application/pdf Katalog E II stopień (765,62 kB, 3/02/2015 15:12)
     
application/pdf Energetyka Jądrowa (mgr) (498,43 kB, 26/04/2011 15:49)
 
Kierunek: Lotnictwo i Kosmonautyka
  Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze, Statki powietrzne
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Katalog LiK I stopień (1,23 MB, 3/02/2015 15:14)
     
application/pdf Katalog LiK II stopień (780,43 kB, 3/02/2015 15:14)
     
application/pdf Katalog Kosmonautyka II stopień (696,21 kB, 3/02/2015 15:17)
 
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
  Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego, Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Katalog MiBM I stopień (1022,10 kB, 3/02/2015 15:14)
     
application/pdf Katalog MiBM II stopień (650,23 kB, 3/02/2015 15:15)
 

Studia w języku angielskim

Kierunek: Aerospace Engineering
  Specjalność: Aerospace Engineering
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Katalog AERO I stopień (1,24 MB, 26/04/2011 16:06)
     
application/pdf Katalog AERO II stopień (525,00 kB, 19/02/2013 19:59)
     
 
Kierunek: Power Engineering
  Specjalność: Power Engineering, Nuclear Power Engineering
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Katalog POWER I stopień (1,30 MB, 26/04/2011 16:10)
     
application/pdf Katalog POWER II stopień (384,90 kB, 19/02/2013 20:01)
     
       
Kierunek: Automatic Control & Robotics
  Specjalność: Robotics
    Katalogi przedmiotów:
     
application/pdf Robotics (153,44 kB, 29/04/2014 09:06)
      EMARO+

Ocena postępów studentów na studiach stacjonarnych pro­wadzona jest w systemie punktowym, który charakteryzuje się cenioną przez studentów elastycznością. Do rejestracji na kolejne semestry wymagane jest zgromadzenie określo­nej liczby punktów. System ten, odpowiadający Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów (ECTS) stanowi procedurę ułatwiającą uznawanie zaliczeń przedmiotów, okre­sów studiów odbytych na innych uczelniach polskich lub za­granicznych oraz dyplomów tych uczelni.Studenci MEiL korzystają z możliwości wymiany studenckiej z uniwersytetami technicznymi w większości krajów europej­skich i innych częściach świata.Nowoczesne laboratorium językowe pozwala na bardzo dobre opanowanie języków obcych. Studenci mogą uczestni­czyć w zajęciach językowych na różnych poziomach w wy­miarze do 6 godzin tygodniowo - tematyka zajęć obejmuje język techniczny i biznesowy.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział MEiL prowadzi także studia zaoczne inżynierskie i ma­gisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakre­sie następujących specjalności dyplomowania:

  • Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
  • Lotnictwo
  • Energetyka Cieplna
  • Robotyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia, magisterskie - 4 semestry. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organi­zowanych średnio dwa razy w miesiącu.Studia niestacjonarne są płatne.Na pierwszych semestrach studiów inżynierskich realizowa­ny jest jednolity program nauczania. Podział na specjalności dyplomowania następuje po 4 semestrach. Umożliwia to studentom przemyślaną decyzję wyboru specjalizacji zawo­dowej. Programy studiów przygotowują do pracy we współczesnym przemyśle w kraju i za granicą. W czasie studiów studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy inżynierskiej, wykorzystując komputerowe programy wspomagające w za­kresie zarówno projektowania, jak też eksploatacji różnorod­nych urządzeń.

Bliższe informacje

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL)
ul. Nowowiejska 24, pok.125 i 126, 00-665 Warszawa
tel. 022 621 53 10
tel./fax 022 625 73 51
e-mail: dziekanat@meil.pw.edu.pl
Informacje dla kandydatów na studia w języku angielskim: anglo@meil.pw.edu.pl