Projekty ERA-NET

W chwili obecnej naukowcom oddano do dyspozycji także inne możliwości zdobycia funduszy na badania. Warto bliżej się bliżej z nimi zapoznać.

Projekty ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy.
W 6. PR (2002-2007) powstało 71 projektów ERA-NET, a budżet UE na ten cel wyniósł 183 milionów EUR. 7. PR (2007-2013) przewiduje kontynuację finansowania tego typu projektów, jak również nowy moduł ERA-NETów: ERA-NET+.

Komisja Europejska jako instytucja wdrażająca i finansująca programy ramowe UE, podpisuje umowę z konsorcjum na realizację projektu ERA-NET (np. ERA-NET Transport, ERA-NET Bioenergy, ERA-NET Chemistry). W umowie tej partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonych zadań, wpisujących się w cel tworzenia i zacieśniania współpracy w ramach ERA. Wsparcie dla realizacji tych zadań ze strony Komisji polega wyłącznie na dofinansowaniu działań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum. W ramach era-net’ów Komisja nie finansuje badań, są one finansowane w 100% ze środków krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki. O tym jakie tematy mogą być finansowane w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej przez konsorcja era-netowe decydują ich członkowie, czyli ministerstwa i agencje finansujące zrzeszone w danym konsorcjum, którzy wspólnie opracowują zakres tematyczny i procedurę aplikacyjną do danego konkursu międzynarodowego. Ostateczną decyzję o wydatkowaniu krajowych środków finansowych na projekty badawcze w ramach międzynarodowych konkursów era-netowych w konsorcjach, w których partnerem jest NCBiR,  podejmuje dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 W ramach prowadzonych projektów rozpisywane są konkursy tematyczne. Projekty wykonywane są przez konsorcja międzynarodowe, przy czym minimalna liczba partnerów  z różnych krajów jest określona w danym konkursie. Każdy z partnerów stara się o fundusze w swoim kraju, więc dobrze jest jeśli wszystkie kraje podpisały umowę danego projektu ERA-NET. Partner polski składa 2 wnioski w języku angielskim oraz w języku polskim, na polską część zadań. Formularze dostępne są na stronie NCBiR.

Więcej szczegółów i lista prowadzonych projektów na stronie : www.ncbir.pl