Indywidualne Studenckie Granty Badawcze finansowane przez Lockheed Martin Konkurs II

Na podstawie umowy zawartej między Politechniką Warszawską a firmą Lockheed Martin Co, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW ogłasza konkurs na indywidualne studenckie granty badawcze finansowane z funduszy przekazanych przez firmę Lockheed Martin Co.

1. O grant mogą ubiegać się studenci i doktoranci wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

2. Grant przyznawany jest w drodze postępowania konkursowego studentowi / doktorantowi Politechniki Warszawskiej na wykonanie projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej.

3. Przewiduje się przyznanie dwu grantów na prace badawcze w obszarach tematycznych obejmujących:

a) modelowanie i symulacja latającego obiektu bezzałogowego przydatne dla symulatora szkolenia operatorów UAV,

b) nowatorskie pomysły i koncepcje do wykorzystania w lotnictwie.

Komisja kwalifikacyjna może dokonać zmiany liczby grantów przyznanych w każdej z grup.

4. Czas trwania projektu obejmuje 6 miesięcy od chwili podpisania umowy.

5. Całkowita kwota środków przyznawana dla jednego projektu badawczego wynosi 30 000 zł.

6. Środki przyznane na grant mogą być wykorzystane na wynagrodzenia studenta - wykonawcy i inne uzasadnione koszty związane z wykonaniem projektu (aparatura, publikacje, konferencje, delegacje....). Wartość usług zewnętrznych nie może przekraczać 20% przyznanej kwoty.

7. Wniosek o grant badawczy poparty przez opiekuna naukowego, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do tego ogłoszenia składa aplikant w Dziekanacie Wydziału MEiL.

8. Opiniowanie wniosków i odbioru wyników dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez Prorektora ds Nauki i działająca pod jego przewodnictwem.

9. Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu jest podpisanie porozumienia przez Dziekana Wydziału MEiL; wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2.

10. Wymiernym wynikiem pracy badawczej powinno być:

 a) sprawozdanie merytoryczne (pozytywnie ocenione przez Komisję) lub praca dyplomowa (pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta) w języku angielskim wynikające z prowadzonych badań,

 b) złożenie artykułu w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

11. Kierownik grantu będzie proszony przedstawienie wyników pracy na  otwartym seminarium na Wydziale MEiL

12. Odbioru wyników projektu dokonuje Komisja kwalifikacyjna, która sporządza protokół oceny i odbioru grantu w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 na podstawie oceny realizacji grantu projektu własnej lub zaproszonego recenzenta, uwzględniając:

12.1. dokumentację wyników projektu wymienioną w punkcie 10.

12.2. rozliczenie finansowe

13. Protokół oceny i odbioru grantu zostaje przekazany także do Biura ds. Nauki, które prowadzi zbiór informacji o grantach realizowanych w Uczelni. Drugi egzemplarz protokołu wraz z rozliczeniem poniesionych wydatków oraz sprawozdaniem merytorycznym kierownika grantu pozostaje na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

Aplikacje (komplet wymaganych dokumentów) można składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Gmach Nowy Lotniczy I p.,  w godzinach 1000-1400 do dnia 22.01.2016 godz. 1200.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 27.01.2016 r. Podpisanie umów do końca stycznia 2016.

Dodatkowe informacje prof. Janusz Narkiewicz, tel. 7884, email:jnark@meil.pw.edu.pl

 
application/pdf Informacja o konkursie (44,83 kB, 21/12/2015 10:38)
 
application/pdf Wniosek (36,55 kB, 21/12/2015 10:39)