Opłaty za powtarzane przedmioty

Do dnia 09.11.2012. należy okazać dowód opłaty za powtarzane przedmioty w Dziekanacie.
W razie niewywiązania się z tego obowiązku wszyscy zalegający zostaną skreśleni
z listy studentów na podstawie art.190, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź.zm.) oraz
paragrafem 24 Regulaminu Studiów PW.