NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W ramach zadania 38 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” na naszym Wydziale, przez najbliższe 4 lata, organizowane będą szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych zakończonych egzaminem państwowym oraz  chłodniczych (tylko specjalność Chłodnictwo) umożliwiającym uzyskanie certyfikatu od Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia przewidziane są dla studentów będących po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka.

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji studentów.

W 2018r. w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 150 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych.

Na kolejne szkolenia zapraszamy w marcu 2019r.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl