NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W latach 2018-2022 Wydział Mechaniczny bierze udział w projektach "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W latach 2018-2022 studenci oraz nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektów „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”  

Oferta szkoleń dla studentów:

Kierunek Energetyka:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW
  • specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (16h lekcyjnych) - projekt NERW

Kierunek Automatyka i Robotyka:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW

Warunkiem udziału w szkoleniach i egzaminach jest:

1. posiadanie statusu studenta VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL na kierunku Energetyka lub Automatyka i Robotyka,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej 

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

4. wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

Student po zakończonym kursie ma obowiązek wypełnić końcowy bilans kompetencji, sytuację na rynku pracy oraz odebrać zaświadczenie. 

Planowany okres realizacji zajęć G1-G3: listopad/grudzień 2020 piątki - godziny popołudniowe i soboty). Terminy kursu z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych ustalone będą ze studentami specjalności ChiK. Przy niewystarczającej liczbie zgłoszeń na kurs, zostanie on przeniesiony na rok 2021.

Projekt "NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”

Oferta szkoleń dla studentów:

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn

  • szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1) zakończone egzaminem państwowym (w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW2

Kierunek Energetyka:

  • specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego (20h lekcyjnych) - projekt NERW 2 oraz szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (16h lekcyjnych) - projekt NERW

Warunkiem udziału w szkoleniach jest:

1. posiadanie statusu studenta IV (tylko LiK oraz MiPM), V (tylko LiK oraz MiPM), VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej 

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

4. wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

Student po zakończonym kursie ma obowiązek wypełnić końcowy bilans kompetencji, swoją sytuację na rynku pracy oraz odebrać zaświadczenie.

Planowany okres realizacji zajęć G1: listopad/grudzień 2020 (piątki - godziny popołudniowe i/lub soboty). Terminy kursu z zakresu lutowania gazowego ustalone będą ze studentami specjalności ChiK. Przy niewystarczającej liczbie zgłoszeń na kurs, zostanie on przeniesiony na rok 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich:

W semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2019/2020 nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział w ramach zadania 23 projektu NERW2 Kursy specjalistyczne dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Warunkiem koniecznym jest, aby po zakończonym kursie uczestnik przeprowadził minimum 1 semestr zajęć ze studentami I lub II stopnia z zastosowaniem nabytych kompetencji w okresie realizacji projektu (tj. do 28 lutego 2023 r.).

W ramach zadania planowana jest organizacja niżej wymienionych kursów:

Szkolenie nr 1: Lab View Core 1

Szkolenie nr 2: Lab View Core 2

Szkolenie nr 3: Lab View Core 3

Szkolenie nr 4: Lab View Core DAQ

Szkolenie nr 5 z oprogramowania ANSYS wspomagającego obliczenia inżynierskie

Szkolenie nr 6: Szkolenie z technik wykorzystania super komputera Centrum Informatycznego Świerk

Przewidywana liczba osób, które podniosą kompetencje w ramach zadania: 45 (rocznie 11-12 osób)

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania: 50 (rocznie 12-13 osób)

Regulamin udziału w szkoleniach:

application/pdf Regulamin rekrutacji _SZKOLENIA (231,08 kB, 29/05/2019 12:50)

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Regulaminu (173,14 kB, 29/05/2019 12:51)

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Regulaminu (168,65 kB, 29/05/2019 12:52)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NERW PW

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji .

W 2018r. w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 150 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł

 
Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 38 NERW

application/pdf Wytyczne udziału w szkoleniach (80,36 kB, 7/04/2019 16:02)

Projekt NERW2 PW

W latach 2019-2022 w ramach zadania 14 oraz 38 objętych wsparciem będzie 460 studentów oraz 50 nauczycieli akademickich Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji.

Kwota dofinansowania zadania:     1 040 248,00zł
w tym z UE:       861 922,44 zł
w tym ze środków krajowych:       178 325,56 zł
wkład własny:         31 207,44 zł

Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 14 NERW2

application/pdf Wytyczne udziału w szkoleniach (84,86 kB, 7/04/2019 16:03)

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl