NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W latach 2018-2023 studenci oraz nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektów „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” - STUDENCI - realizacja zakończona

Kierunek Energetyka:

 • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW
 • specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (16h lekcyjnych) - projekt NERW

Kierunek Automatyka i Robotyka:

 • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW

Warunkiem udziału w szkoleniach zakończonych egzaminami było:

1. posiadanie statusu studenta VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL na kierunku Energetyka lub Automatyka i Robotyka,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po zakończeniu rekrutacji),

4. wypełnienie obowiązkowego bilansu kompetencji przed szkoleniem:

Nie był dopuszczalny udział uczestnika dwukrotnie w tym samym szkoleniu w okresie trwania projektu.

Student po zakończonym kursie miał obowiązek wypełnić końcowy bilans kompetencji, sytuację na rynku pracy oraz odebrać zaświadczenie. 

W latach 2018-2022 wsparciem objęto 438 studentów (110 kobiet, 328 mężczyzn), z czego kompetencje podniosło 433 studentów (108 kobiet, 325 mężczyzn).

W ramach zadania 38 projektu NERW zrealizowano:

 • 387 osoboszkoleń „G1  - Urządzenia, instalacje elektryczne”
 • 363 osoboszkolenia „G2 - Urządzenia, instalacje i sieci cieplne oraz inne urządzenia energetyczne”
 • 364 osoboszkolenia „G3  - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe”
 • 38 osoboszkoleń „Certyfikat dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (certyfikat w kategorii I) – (F-Gazy)”

Wszystkie szkolenia zakończone były egzaminami.   

Wydatkowanie zadania wyniosło 340 895,00 zł.

Projekt "NERW2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” - STUDENCI - realizacja zakończona

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn:

Szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1) zakończone egzaminem państwowym (w wymiarze 16h lekcyjnych) - dla studentów od IV semestru.  

Kierunek Energetyka:

specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego (20h lekcyjnych) - dla studentów od V semestru.

Nie był dopuszczalny udział uczestnika dwukrotnie w tym samym szkoleniu w okresie trwania projektu.

Student po zakończonym kursie miał obowiązek wypełnić końcowy bilans kompetencji, sytuację na rynku pracy oraz odebrać zaświadczenie

Na potrzeby ewentualnej kontroli szkolenia prowadzona była lista obecności/print screen z listą obecnych na szkoleniu osób (dotyczy szkoleń zdalnych).

Z uwagi na zmianę podstawy prawnej w zakresie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci i wymagania odnośnie posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci rekrutacja w 2023r. na szkolenia G1 nie będzie organizowana.
Nowe przepisy poddają pod wątpliwość możliwość szkolenia studentów (biorąc pod uwagę kierunki kształcenia na Wydziale) z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

W latach 2019-2023 wsparciem objęto 206 studentów (25 kobiet, 181 mężczyzn), z czego kompetencje podniosło 201 studentów (25 kobiet, 176 mężczyzn).

W ramach zadania 14 projektu NERW2 zrealizowano:

 • 170 osoboszkoleń „G1  - Urządzenia, instalacje elektryczne”
 • 36 osoboszkoleń „Kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego”

Wszystkie szkolenia zakończone były egzaminami.   

Wydatkowanie zadania wyniosło 133 413,00 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "NERW2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” - NAUCZYCIELE AKADEMICCY - realizacja zakończona
Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich:

W latach 2019-2023 nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział w ramach zadania 23 projektu NERW2 Kursy specjalistyczne dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Warunkiem koniecznym jest, aby po zakończonym kursie uczestnik przeprowadził minimum 1 semestr zajęć ze studentami I lub II stopnia z zastosowaniem nabytych kompetencji w okresie realizacji projektu (tj. do 30 czerwca 2023 r.).

W ramach zadania planowana jest organizacja niżej wymienionych kursów:

Szkolenie nr 1: Lab View Core 1

Szkolenie nr 2: Lab View Core 2

Szkolenie nr 3: Lab View Core 3

Szkolenie nr 4: Lab View Core DAQ

Szkolenie nr 5 z oprogramowania ANSYS wspomagającego obliczenia inżynierskie

Szkolenie nr 6: Szkolenie z technik wykorzystania super komputera Centrum Informatycznego Świerk

Szkolenie nr 7: Python (kurs podstawowy) 

Inne szkolenia, na które zapotrzebowanie dydaktyczne zgłosi Kierownik zakładu Wydziału MEiL

Przewidywana liczba osób, które podniosą kompetencje w ramach zadania: 45 (rocznie 11-12 osób)

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania: 50 (rocznie 12-13 osób)

Regulamin udziału w szkoleniach:

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Regulaminu_aktualizacja (182,38 kB, 17/11/2021 08:43)

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Regulaminu_aktualizacja (169,62 kB, 17/11/2021 08:44)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "NERW2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”- zadanie 35

Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Robotyka i Automatyka

W ramach zadania wsparciem objętych będzie 15 studentów, którzy zostaną zrekrutowani na stacjonarne studia II stopnia, na kierunek robotyka i automatyka na Wydziale MEiL PW, stanowiący podstawową grupę docelową.

Od lutego 2022 r. do czerwca 2023 r. studenci kierunku Robotyka i Automatyka będą mieli okazję skorzystania z zupełnie nowych lub zmodernizowanych przedmiotów, takich jak:

 • Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona

Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona to nowy przedmiot na kursie magisterskim RiA. Dotyczy wykorzystania coraz popularniejszego języka skryptowego Python jako łącznika między użytymi w procesie projektowym narzędziami. Naszym celem będzie dążenie do automatyzacji zadań i kontroli przy jednoczesnym zmniejszeniu koniecznych interakcji. Poznamy podstawy języka Python, nauczymy się pisać skrypty, przetwarzać dane i wykorzystywać szeroki zakres dostępnych bibliotek.

Liczba godzin zajęć: wykład 15h, laboratorium 15h

 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, laboratorium 15 h

Przedmiot Cyfrowe przetwarzanie obrazów skierowany jest do osób chcących nauczyć się wykorzystania obrazów cyfrowych w zadaniach wizji komputerowej. Przedstawione zagadnienia mają na celu pomóc w nauce i zrozumieniu podstawowych oraz zaawansowanych metod stosowanych w przetwarzaniu obrazów. Przedmiot podzielony jest na dwie części. Początkowe zajęcia poświęcone są obróbce plików rastrowych i wykonywaniu m.in. takich operacji jak poprawa kontrastu, usuwanie szumu czy detekcja krawędzi obiektów w obrazie. W drugiej części zajmiemy się zastosowaniem metod klasyfikacji, detekcji i segmentacji obiektów w obrazach, korzystając m.in. ze sztucznych sieci neuronowych. Prowadzone zajęcia krok po kroku przeprowadzą studenta przez proces nauki programowania przetwarzania obrazów.

 • Dynamika i sterowanie bezzałogowych statków powietrznych

Liczba godzin zajęć: wykład: 30 h

Dynamika i Sterowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych to nowy kurs w programie studiów II-go stopnia na kierunku Robotyka i Automatyka realizowanym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Bezzałogowe statki powietrzne to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się gałąź przemysłu lotniczego, gdzie kluczowym elementem jest interdyscyplinarne podejście do zagadnień projektowania, produkcji i eksploatacji BSP. Jedną z kluczowych dziedzin inżynierii w tym obszarze jest właśnie automatyka. Dlatego głównym celem tego przedmiotu jest przybliżenie studentom automatyki zagadnień związanych z właściwościami dynamicznymi BSP oraz metodami ich modelowania i analizy. Przedstawione zostaną również typowe struktury, zasady działania oraz metody analizy i syntezy systemów nawigacji i automatycznego sterowania lotem.

 • Pracownia robotyki

Liczba godzin zajęć: laboratorium: 15 h, projekt: 15 h

Pracownia robotyki to całkiem nowy przedmiot w programie studiów magisterskich. W ramach zajęć studenci będą pracowali w małych zespołach nad rozwiązaniem złożonego zagadnienia z obszaru robotyki. Zaprojektowane przez siebie rozwiązania będą wdrażali w laboratorium robotów mobilnych lub manipulatorów przemysłowych. Wybór zagadnienia do opracowania będzie zależał od preferencji studentów. Przykładowe tematy:

 • Integracja robota przemysłowego z urządzeniami peryferyjnymi (system wizyjny, taśmociąg, chwytak, zabezpieczenia).
 • Wykorzystanie czujnika siły i momentu w sterowaniu robotami.
 • Sterowanie robotem przy pomocy zewnętrznego komputera PC.
 • Programowanie robotów z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego.
 • Realizacja zagadnienia SLAM (simultaneous localization and mapping).
 • Integracja robota mobilnego z manipulatorem pokładowym i systemem wizyjnym.
 • Opracowanie i implementacja systemu sterowania manipulatorem edukacyjnym.
 • Budowa i oprogramowanie systemu obsługi zespołu robotów mobilnych.
 • Dynamika i sterowanie robotów

Dynamika i sterowanie robotów to nowy kurs w ofercie studiów magisterskich na kierunku robotyka i automatyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Przedmiot jest podzielony na trzy zasadnicze części. Początkowo są omawiane zagadnienia związane z metodami planowania trajektorii manipulatorów, w tym redundantnych. W drugiej części, wykład traktuje o przyczynowo–skutkowych i energetycznych metodach modelowania dynamiki manipulatorów, w tym algorytmizacji obliczeń. Ostatni moduł łączy i wykorzystuje zdobytą wiedzę w procesie sterowania manipulatorami jako nieliniowymi obiektami dynamicznymi. Kurs jest bogato ilustrowany przykładami technicznymi a także implementacjami układów sterowania w narzędziach do komputerowo wspomaganego projektowania układów regulacji (Matlab/Simulink).

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, ćwiczenia: 15 h

 • Sieci komputerowe

Liczba godzin zajęć: wykład: 15 h, laboratoria: 15 h

 • Druk 3D w wytwarzaniu protez kończyn

Druk 3D w wytwarzaniu protez kończyn to nowy przedmiot w programie studiów magisterskich.

Podczas wykładów zapoznasz się z:

- metodami pomiaru kształtu z wykorzystaniem skanowania 3D metodami światła strukturalnego i fotogrametrii,

- optycznymi metodami pomiaru odkształceń (CKO),

- podstawami teoretycznymi wytwarzania przyrostowego (druku 3D) w technologiach FDM, SLS, SLA i DMLS.

Ćwiczenia będą polegały na samodzielnym:

- skanowaniu 3D kończyny górnej,

- opracowaniu modelu CAD kończyny na podstawie uzyskanego skanu,

- przeprowadzeniu analiz MES projektowanej protezy,

- przygotowaniu do wytwarzania elementów protezy w wybranej technologii,

- wytworzeniu i obróbce elementów protezy.

Liczba godzin zajęć: wykład: 30 h, laboratorium: 30 h

 • Programowanie w ROSW 

W czasie zajęć z przedmiotu programowanie w ROS studenci zdobywają niezbędną wiedzę i kompetencje do samodzielnego tworzenia systemów sterowania robotów przy użyciu uniwersalnego narzędzia wspomagające go programowanie, jakim jest Robot Operating System (ROS). Formuła oparta o laboratorium zapewnia optymalne dla procesu uczenia praktyczne utrwalanie i weryfikowanie zdobywanej wiedzy na bieżąco. Studenci zapoznają się nie tylko z narzędziami dostarczanymi wraz ROS, ale i poznają uniwersalne paradygmaty projektowe, które przyświecały jego twórcom. Dzięki temu przedmiot stanowi istotną bazę dla innych metod programowania robotów wykorzystujących podejście komponentowe.

Liczba godzin zajęć: laboratorium: 30 h

 • Roboty autonomiczne

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz zagadnieniami sterowania ruchem robotów autonomicznych. Zostaną omówione zagadnienia sztucznej inteligencji, wykorzystywane w robotyce mobilnej w celu umożliwienia samodzielnego działania robotów. Zostaną przedstawione zaawansowane metody budowania mapy otoczenia robota oraz poszukiwania położenia robota na mapie, co w nowoczesnych systemach robotycznych przebiega równocześnie. Zaprezentowane będą także nowoczesne sposoby planowania ścieżki robota. Kolejnymi zagadnieniami będą problemy związane z pracą zespołową kilku robotów, jak również współpraca robota z człowiekiem. Opisane będą też różne rozwiązania techniczne robotów autonomicznych, między innymi roboty kroczące oraz roboty miniaturowe. Przedstawione zostaną także aktualne kierunki prac badawczych w zakresie robotyki oraz możliwe zastosowania robotów autonomicznych.

Liczba godzin zajęć: wykład: 30 h

 • Sztuczna inteligencja

Przedmiot sztuczna inteligencja skierowany jest do wszystkich studentów i ma na celu przedstawienie sztucznej inteligencji jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, ale także jako istotnego elementu współczesnego świata. Dziedziny fascynującej swą różnorodnością, dysponującej ogromnymi zasobami modeli, metod i narzędzi. Dziedziny wirtualnej, ale mającej coraz bardziej realny wpływ na funkcjonowanie cywilizacji, a nawet na ludzką mentalność.
Przedmiot składa się z dwóch części:

Część pierwsza: wykład mający na celu zaznajomienie studentów ze sztuczną inteligencją, przedstawienie jej istoty, struktury, historii, zagadnień filozoficznych i etycznych z nią związanych, jak również pokazanie jej wpływu na funkcjonowanie społeczeństw i życie codzienne ludzi. Omówione zostaną podstawowe dziedziny sztucznej inteligencji, przede wszystkim uczenie (w tym głębokie) i sztuczne sieci neuronowe, a także logiki klasyczne i rozmyte, reprezentacje wiedzy, systemy eksperckie, wnioskowanie probabilistyczne, sieci wnioskowań decyzyjnych, elementy lingwistyki matematycznej, algorytmy poszukiwań i inne.

Część druga: laboratorium mające na celu zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod i narzędzi sztucznej inteligencji.

Liczba godzin zajęć: wykład: 25 h, ćwiczenia 5 h

Zmodernizowany program kształcenia na kierunku robotyka i automatyka na Wydziale MEiL jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy w zakresie pożądanych kompetencji absolwentów oraz rosnące zapotrzebowanie pracodawców na dobrze wykształconych specjalistów w dziedzinie robotyki i automatyki.

Szczegółowych informacji nt. zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku robotyka i automatyka udzielają: dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni – opiekun kierunku Robotyka i Automatyka oraz dr inż. Andrzej Chmielniak z Zakładu Teorii Maszyn i Robotów. 

Wartość zadania 35: 108 900 zł, w tym dofinansowanie z UE: 91 780,92 zł

                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NERW PW

W latach 2018-2022 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 400 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest obowiązkowym bilansem kompetencji.

W latach 2018-2021 w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 312 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 11 szkoleniach specjalistycznych.

Wartość zadania:  475 024,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 400 350,23 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 38 NERW

application/pdf Wytyczne (83,17 kB, 24/06/2021 14:39)

Projekt NERW2 PW

W latach 2019-2022 w ramach zadania 14 oraz 23 objętych wsparciem będzie 220 studentów oraz 50 nauczycieli akademickich Wydziału MEiL.

Wartość zadania 14:  248 457,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 209 399,56 zł

Wartość zadania 23:  264 352,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 222 795,87 zł

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji.

Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 14 NERW2

application/pdf Wytyczne (87,41 kB, 24/06/2021 14:36)

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl