Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych

Ogólne zasady dotyczące dyplomowania są określone w regulaminie studiów PW w paragrafach od 29 do 32. Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady i wymagania obowiązujące w trakcie dyplomowania na Wydziale MEiL.

Składanie dokumentów do obrony i pracy dyplomowej

  1. Wstępne terminy egzaminów dyplomowych na cały rok akademicki są zamieszczane na stronie internetowej Wydziału w zakładce …/Studia/Studia-stacjonarne/Egzaminy-dyplomowe/. W roku akademickim wyznacza się sześć sesji egzaminów dyplomowych – szczegóły dotyczące grup studentów, którzy mogą przystąpić do egzaminu w poszczególnych sesjach są podane na stronie internetowej Wydziału.
  2. Ok. 1,5 miesiąca przed wyznaczonym wstępnym terminem egzaminu dyplomowego dziekanat zamieszcza na stronie internetowej Wydziału informację o szczegółowym terminie egzaminu dyplomowego oraz o dopuszczalnych, granicznych terminach składania dokumentów oraz pracy dyplomowej.
  3. Wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz stosowane formularze są dostępne są na stronie internetowej Wydziału.
  4. Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów w określonym terminie. Zgodnie z decyzją dziekana dokumenty po terminie nie są przyjmowane!!!
  5. Warunkiem przyjęcia dokumentów do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów z programu studiów dla danego kierunku i specjalności oraz obowiązkowej praktyki dyplomowej (dot. studiów I-go stopnia), tzn. student powinien posiadać absolutorium (zaliczone wszystkie przedmioty z wyjątkiem przygotowania pracy dyplomowej).
  6. Pracę dyplomową należy wgrać do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) oraz złożyć w dziekanacie najpóźniej 2 tygodnie po złożeniu dokumentów (lub w innym terminie wyznaczonym przez dziekanat).
  7. Praca dyplomowa jest przyjmowana przez dziekanat, gdy w systemie APD jest zamieszczona opinia promotora.
  8. Promotor i recenzent zamieszczają recenzje pracy dyplomowej wyłącznie w systemie APD w terminie wyznaczonym przez dziekanat.
  9. Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych w danej sesji egzaminacyjnej jest zamieszczany na stronie internetowej Wydziału.