Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW

Zasady ogólne

 1. Dziekanat nie przyjmuje dokumentów po terminie.
 2. Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie i w całości, a składany zestaw musi być kompletny.
 3. Sekretarze komisji egzaminu dyplomowego są zobowiązani do ustalenia terminów oraz miejsc poszczególnych egzaminów dyplomowych, jak również składów komisji egzaminacyjnych oraz przekazania tych informacji do dziekanatu nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu.
 4. Czas trwania danej sesji egzaminów dyplomowych zależy od liczby studentów, którzy spełnili wszystkie wymagania do obrony, przy dużej liczbie studentów sesja może trwać dłużej niż jeden tydzień.

Egzamin dyplomowy

1. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który złożył pracę dyplomową z pozytywnymi opiniami promotora i recenzenta, a także spełnił inne warunki wymagane do ukończenia studiów określone w regulaminie studiów.

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie 1 miesiąca od złożenia pracy dyplomowej.

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminu dyplomowego właściwą dla kierunku kształcenia. W skład Komisji wchodzą:

 • Przewodniczący komisji,
 • promotor,
 • recenzent,
 • nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta,

Na wniosek studenta lub promotora w egzaminie dyplomowym może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, wskazany nauczyciel akademicki lub student wyznaczony przez wydziałowy organ samorządu studenckiego. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć każdy nauczyciel akademicki Wydziału, zainteresowany pracą, który uzyskał zgodę przewodniczącego komisji.

4. Na stronie internetowej Wydziału zamieszczane są zestawy pytań (problemów), które mogą być zadawane dyplomantowi w trakcie egzaminu dyplomowego. Poszczególne zestawy odnoszą się do zagadnień ogólnowydziałowych, kierunkowych i specjalnościowych.

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Prawo do zadawania pytań przysługuje wyłącznie członkom komisji egzaminu dyplomowego. W części niejawnej egzaminu, w czasie której ustalane są oceny z pracy dyplomowej i egzaminu, mogą uczestniczyć tylko członkowie komisji.

6. Przebieg egzaminu dyplomowego:

 • Prezentacja pracy dyplomowej – tematyka, metodyka i wyniki,
 • Dyskusja dotycząca pracy dyplomowej, w tym odpowiedzi studenta na uwagi zawarte w recenzjach,
 • Część egzaminacyjna – z zestawów pytań, o których mowa w p. 4, wybiera się po jednym z każdej grupy (wydziałowe, kierunkowe i specjalnościowe). Pytania oraz oceny udzielonych przez Dyplomanta odpowiedzi są zapisywane w protokole egzaminu dyplomowego.

7. Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej Komisja ustala:

 • ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie ocen proponowanych przez promotora i recenzenta oraz prezentacji pracy),
 • ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta doty­czących pracy dyplomowej i pytań problemowych),
 • ocenę końcową ze studiów (zgodnie z algorytmem zapisanym w Regulaminie Studiów).

Postanowienia końcowe

1. Powyższe zasady dotyczą wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowa­dzonych na Wydziale.

2. Po egzaminach dyplomowych jest ogłaszany ranking najlepszych absolwentów kończących studia w danym roku akademickim.

3. W sprawach nie objętych Zasadami, o ile nie są określone w regulaminie studiów,  decyzję podejmuje Dziekan.