Wyciąg z regulaminu studiów PW

§18, p. 9 „Student studiów I stopnia, ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem semestru następującego po ostatnim semestrze jego studiów, a student II stopnia do dnia:

  • 1 marca na studiach kończących się semestrem zimowym,
  • 15 września na studiach kończących się semestrem letnim.”

§18, p. 10 „Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące w stosunku do terminów określonych w p. 9”

§19, p. 2 „Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego”