Zasady prowadzenia prac dyplomowych na Wydziale MEiL PW

1. Praca dyplomowa

1.1. Wydział prowadzi studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), kończące się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego.

1.2. Praca dyplomowa inżynierska powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu technicznego o charakterze inżynierskim - projektowym oraz wykazywać jego wiedzę inżynierską w zakresie kierunku kształcenia.

1.3. Praca dyplomowa magisterska-inżynierska powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu technicznego o charakterze inżynierskim - koncepcyjnym i projektowym, naukowym lub badawczym oraz wykazywać jego wiedzę inżynierską i teoretyczną w zakresie kierunku kształcenia.

1.4. Praca dyplomowa może stanowić samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład studenta odpowiadający wyżej określonym warunkom.

1.5. Praca dyplomowa może być włączona w program prac naukowych Wydziału lub studenckiego ruchu naukowego.

1.6. Praca dyplomowa jest wykonywana na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lot­nictwa lub za zgodą dziekana poza Wydziałem w instytucji zapewniającej odpowiednie warunki do jej wykonania.

1.7. Student wykonuje pracę dyplomową pod opieką kierującego pracą dyplomową.

1.8. Student zamieszcza w pracy dyplomowej oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości pracy lub określonych fragmentów w przypadku pracy zespołowej (załącznik)

2. Prowadzenie pracy dyplomowej

2.1. Kierującym pracą dyplomową inżynierską lub magisterską jest osoba upoważniona przez Radę Wydziału MEiL.

2.2. Kierującym lub recenzentem pracy dyplomowej jest samodzielny pracownik naukowy.

2.3. W przypadku pracy dyplomowej wykonywanej poza Wydziałem kierujący pracą oraz recenzent powinni spełniać wymagania określone w punktach 2.1 i 2.2.

2.4. Kierujący może prowadzić jednocześnie nie więcej niż 6 prac dyplomowych.

3. Ustalanie tematów prac dyplomowych i ich wybór

3.1. Tematy prac dyplomowych, zaopiniowane przez właściwych opiekunów kierunków kształcenia i kierownika jednostki dyplomującej (zakładu), przekazywane są do akceptacji Dziekana przez jednostki dyplomujące i jednostki pozawydziałowe przed rozpoczęciem semestru przeznaczonego na pracę dyplomową. Dokumentacja tematu pracy dyplomowej zawiera założenia i zakres pracy.

3.2. Temat pracy dyplomowej może być również wynikiem bezpośrednich uzgodnień pomiędzy kierującym a studentem, którego realizacja (po spełnieniu warunków przewidzianych w punkcie 3.1) może być zapoczątkowana również w trakcie semestru poprzedzającego semestr dyplomowy.

3.3. Przy ustalaniu tematyki pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainte­resowania studenta.

3.4. Tematy prac dyplomowych, zaakceptowane przez Dziekana przekazywane są do wiadomości studentów w jednostkach dyplomujących (zakładach).

3.5. Student przyjmując temat pracy dyplomowej otrzymuje w sekretariacie jednostki dyplomującej kartę pracy obejmującą założenia i zakres pracy.

4. Przebieg pracy dyplomowej

4.1. Pracę dyplomową studenci wykonują indywidualnie, w uzasadnionych przypadkach mogą wykonywać zespołowo.

4.2. W przypadku pracy dyplomowej zespołowej studenci powinni mieć określone indywidualne zadania, tworzące zamknięte całości.

4.3. Zakończoną pracę dyplomową, pozytywnie ocenioną przez kierującego (z propozycją oceny) student składa w Dziekanacie Wydziału z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

4.4. Pracę dyplomową należy złożyć w terminie do 1 marca (na studiach kończących się w semestrze zimowym) lub 15 września (na studiach kończących się w semestrze letnim). W uzasadnionych przypadkach student może wystąpić do Dziekana z prośbą o przesunięcie terminu oddania pracy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

4.5. Praca dyplomowa powinna być przedstawiona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Za zgodą Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego praca może być napisana w innym języku. Praca napisana w języku obcym musi zawierać streszczenie w języku polskim. Ponadto student zobowiązany jest do przygotowania plakatu (format A2), przedstawiającego wyniki pracy. W dniach poprzedzających egzaminy dyplomowe plakaty będą prezentowane w wybranej sali. Jednostki dyplomujące mogą określić dodatkowe warunki dotyczące postaci, w jakiej należy złożyć pracę dyplomową w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Egzaminu Dyplomowego.

4.6. Jeden egzemplarz pracy powinien być przechowywany w jednostce dyplomującej (zakładzie).

4.7. Dziekan powołuje recenzenta lub recenzentów pracy dyplomowej. Co najmniej jeden recenzent pracy musi być pracownikiem Politechniki Warszawskiej i spełniać wymagania analogiczne jak stawiane wobec kierującego pracą dyplomową. Recenzent zapoznaje studenta z przygotowaną opinią o pracy zawierającą propozycję jej oceny i dostarcza ją do dziekanatu co najmniej 1 dzień przed planowanym egzaminem dyplomowym.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Powyższe zasady dotyczą wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale.

5.2. Dziekan może ustalić dodatkowe terminy złożenia prac dyplomowych poza określonymi w punkcie 4.4.

5.3. W sprawach nie objętych Zasadami decyduje Dziekan.