Niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia (inżynierskie)

Informacje ogólne

Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera w wybranej specjalności dyplomowania na Kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn:

  • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
  • Lotnictwo
  • Energetyka
  • Robotyka

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Dyplom inżyniera uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, wykonaniu pracy przejściowej oraz po napisaniu i obronie pracy dyplomowej inżynierskiej w semestrze siódmym.

Zajęcia odbywają się w czasie tzw. „zjazdów”. W czasie trwania semestru odbywa się 9 zjazdów a w czasie sesji egzaminacyjnych - „zjazdy egzaminacyjne” (jeden zjazd w sesji zimowej egzaminacyjnej (w lutym), jeden zjazd w sesji letniej (w czerwcu) i jeden w sesji jesiennej (we wrześniu).

Zaoczne studia inżynierskie są płatne. Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa maturalnego, bez sprawdzianu kwalifikacyjnego, jeżeli liczba chętnych nie przekroczy liczby miejsc. Studenci studiów zaocznych mają takie same uprawnienia jak studenci studiów stacjonarnych.

  • Na pierwszych semestrach realizowany jest jednolity program nauczania. Podział na specjalności następuje po 4 semestrach. Umożliwia to studentom przemyślaną decyzję wyboru specjalizacji zawodowej.
  •  Program studiów przygotowuje do pracy we współczesnym przemyśle w kraju i za granicą.
  • W czasie studiów studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy inżynierskiej, wykorzystując komputerowe programy wspomagające w zakresie zarówno projektowania, jak też eksploatacji różnorodnych urządzeń.
  • Istnieje możliwość uzyskania w trakcie studiów certyfikatów w zakresie eksploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (do 1kV), urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz certyfikatów specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Dokumenty kandydatów na studia są przyjmowane w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Warszawskiej (00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 68). W tym samym miejscu można otrzymać wykaz wymaganych dokumentów.