Studia

Informacje dla kandydatów na studia publikujemy w zakładce "Kandydaci"

Ocena postępów studentów na studiach stacjonarnych pro­wadzona jest w systemie punktowym, który charakteryzuje się cenioną przez studentów elastycznością. Do rejestracji na kolejne semestry wymagane jest zgromadzenie określo­nej liczby punktów. System ten, odpowiadający Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów (ECTS) stanowi procedurę ułatwiającą uznawanie zaliczeń przedmiotów, okre­sów studiów odbytych na innych uczelniach polskich lub za­granicznych oraz dyplomów tych uczelni.Studenci MEiL korzystają z możliwości wymiany studenckiej z uniwersytetami technicznymi w większości krajów europej­skich i innych częściach świata.Nowoczesne laboratorium językowe pozwala na bardzo dobre opanowanie języków obcych. Studenci mogą uczestni­czyć w zajęciach językowych na różnych poziomach w wy­miarze do 6 godzin tygodniowo - tematyka zajęć obejmuje język techniczny i biznesowy.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział MEiL prowadzi także studia zaoczne inżynierskie i ma­gisterskie na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn w zakre­sie następujących specjalności dyplomowania:

  • Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
  • Lotnictwo
  • Energetyka Cieplna
  • Robotyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia, magisterskie - 4 semestry. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organi­zowanych średnio dwa razy w miesiącu.Studia niestacjonarne są płatne.Na pierwszych semestrach studiów inżynierskich realizowa­ny jest jednolity program nauczania. Podział na specjalności dyplomowania następuje po 4 semestrach. Umożliwia to studentom przemyślaną decyzję wyboru specjalizacji zawo­dowej. Programy studiów przygotowują do pracy we współczesnym przemyśle w kraju i za granicą. W czasie studiów studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy inżynierskiej, wykorzystując komputerowe programy wspomagające w za­kresie zarówno projektowania, jak też eksploatacji różnorod­nych urządzeń.

Bliższe informacje

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL)
ul. Nowowiejska 24, pok. 126 i 127, 00-665 Warszawa
tel. studia stacjonarne: 22 234 59 65; studia niestacjonarne: 22 234 57 79
e-mail: dziekanat.meil@pw.edu.pl
Informacje dla kandydatów na studia w języku angielskim: anglo@meil.pw.edu.pl