Egzaminy dyplomowe

Harmonogramy obron:

 

EGZAMIN DYPLOMOWY – PAŹDZIERNIK 2021

terminy obron: od 25.10.2021 do 29.10.2021

dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia  

  

TERMIN 1 – od 13.09.2021 do 20.09.2021 – ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN DYPLOMOWY

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Obrony październikowe odbędą się w trybie STACJONARNYM (nie trzeba dostarczać oświadczenia o zgodnie na obronę półzdalną)

Proszę zgłosić się tylko po okładki na pracę.
 

Skany poniżej wymienionych dokumentów należy przesłać z domeny pw.edu.pl na adres: egzaminy.dyplomowe@meil.pw.edu.pl 

- karta informacyjna dyplomanta

application/pdf karta informacyjna dyplomanta_październik (64,49 kB, 2/09/2021 09:31)

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie Recenzenta (wymagany podpis Promotora)

application/pdf podanie (173,73 kB, 28/07/2021 11:01)

- tabelka ułatwiająca skompletowanie dokumentów  

application/pdf tabelka (147,37 kB, 28/07/2021 12:07)

  Prośba również o wpisanie w treści wysyłanego maila tematu swojej pracy dyplomowej (w formie pisanej).

Osoby, które wznawiają się na egzamin dyplomowy dodatkowo przesyłają:

- wypełnioną kartę wznowienia (strona wydziałowa: dział studia/formularze) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej - 220zł lub magisterskiej - 390zł.

 

WAŻNE!!!

Student, który otrzyma maila potwierdzającego wstępne przyjęcie dokumentów do egzaminu dyplomowego musizalogować się do systemu USOSWeb, aby potwierdzić swoje dane osobowe, zdecydować o ilości odpisów do dyplomu, wnieść wyliczoną przez system opłatę za odpisy* oraz sprawdzić i zaakceptować suplement, bądź odesłać go do poprawy do Dziekanatu. W przypadku odesłania suplementu do poprawy prosimy o wysłanie pustego maila na adres: egzaminy.dyplomowe@meil.pw.edu.pl w temacie proszę wpisać: "suplement do poprawy 'numer indeksu' "

application/pdf instrukcja dla studenta (996,78 kB, 28/07/2021 11:05)

  UWAGA!!! - Bardzo proszę o cierpliwość. Na bieżąco wprowadzamy dane dyplomowe. Każdy kto wysłał maila z dokumentami powinien otrzymać wiadomość zwrotną najpóźniej do końca tygodnia (czyli do 26 września).

Dyplomant, który nie wykona powyższych kroków nie zostanie dopuszczony do egzaminu dyplomowego.  

Suplement jest dokumentem potwierdzającym przebieg studiów, przy jego tworzeniu sprawdzane jest absolutorium. Osoby, które nie będą miały na dzień generowania dokumentu zrealizowanych wszystkich ocen, punktów ECTS lub przedmiotów obowiązkowych (muszą widnieć w systemie USOS) nie zostaną dopuszczone do egzaminu dyplomowego.

  

*opłaty za dyplom i odpisy

Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu – wypełnia dyplomant w systemie USOSWeb (nie trzeba składać wersji papierowej). Po wypełnieniu wniosku i wybraniu odpowiednich opcji, system sam wyliczy opłatę, którą należy wnieść na indywidualne konto bankowe z systemu USOSWeb. Prosimy o niewyliczanie samemu opłat i wpłacenie tylko takiej kwoty jaka pojawi się w przy wypełnianiu wniosku w USOSWeb.

Warunki opłat poniżej:

Studenci przyjęci na studia przed 01.10.2019r. wnoszą opłaty:

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami w języku polskim- 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł (max. 3szt)

Studenci przyjęci na studia od 01.10.2019r. oraz osoby wznawiające się na egzamin dyplomowy otrzymują dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, do tego dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim. Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym. Taki komplet dokumentów jest bezpłatny.

Dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu – 20zł.

    

TERMIN 2: APD Studenci - do 30.09.2021

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy*, przekazanie do Promotora

https://apd.usos.pw.edu.pl

* wczytywana praca dyplomowa musi być identyczna z wersją papierową, zawierać podpisane i zeskanowane oświadczenia (4 strona pracy dyplomowej).

Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

Pierwsze cztery strony pracy dyplomowej - wymogi PW

Dla studentów piszących pracę po polsku:

application/msword druga, trzecia strona pracy dyplomowej (28,00 kB, 28/07/2021 11:36)
application/msword czwarta strona pracy dyplomowej (29,50 kB, 28/07/2021 11:37)

Dla studentów piszących pracę po angielsku:

application/msword druga, trzecia strona pracy dyplomowej (27,00 kB, 28/07/2021 11:38)

   

TERMIN 3: APD Promotorzy - do 12.10.2021

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaakceptowanie wyników zwróconych  z JSA, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii oraz przekazanie do Recenzenta

   

TERMIN 4: doniesienie oryginałów dokumentów do Dziekanatu oraz wydawanie okładek na pracę dyplomową od 11.10.2021 do 15.10.2021

  

Po zaakceptowaniu przez Promotora w systemie APD pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

- oryginał oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie pół-zdalnym     

Od 1 lipca zmienił się wzór dyplomu nie są już wymagane zdjęcia.

oraz ewentualne dokumenty dla chętnych (nie obowiązkowe):

- ankieta absolwenta

application/pdf ankieta (161,26 kB, 28/07/2021 11:46)

- wniosek o utajnienie pracy dyplomowej (należy wybrać jedną z opcji). Student, który otrzymał zgodę Prodziekana na utajnienie pracy w całości lub w części pobiera z Dziakanatu 3 egzemplarze okładek na pracę dyplomową oraz na obronie składa 2 egzemplarze pracy dyplomowej

application/pdf wniosek studenta (23,35 kB, 28/07/2021 11:46)
application/pdf wniosek Promotora (21,94 kB, 28/07/2021 11:47)
application/pdf wniosek innej osoby (26,44 kB, 28/07/2021 11:47)

- certyfikat Pegasus

(opłata za certyfikat – 20 zł należy wpłacić na indywidualne konto w usosie - nie jest wyliczana przez system USOSWeb)

application/pdf informacja Pegasus (151,83 kB, 28/07/2021 11:55)
application/pdf podanie Pegasus (73,26 kB, 28/07/2021 11:56)

- informacja dotycząca współpracy z instytucjami zewnętrznymi w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej - obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

application/pdf informacja_współpraca (118,28 kB, 28/07/2021 11:56)

  

Dokumenty można składać w Dziekanacie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia dziekanatu do:

- Pani Agnieszki Zgorzałek, pok. 127; tel. 22 234 5966 - studenci studiów polskojęzycznych

lub

- Pani Izabelli Szulc, pok. 126; tel. 22 234 5779 - studenci studiów anglojęzycznych oraz studenci studiów niestacjonarnych

    

TERMIN 5: APD Recenzenci - do 20.10.2021

wpisanie opinii

  

TERMIN 6: złożenie papierowej wersji pracy dyplomowej

Obłożoną w okładki pracę dyplomową (identyczną z pracą wgraną do APD) student przynosi na egzamin dyplomowy i przekazuje Członkowi Komisji.

Przypominamy: w pracy dyplomowej należy stosować oświadczenia: „czwarta strona pracy dyplomowej” (oświadczenie autora pracy oraz wyrażeniu zgody na udostępnianie zainteresowanym swojej pracy na terenie Biblioteki Wydziałowej)!!!

!!!Proszę pamiętać o podpisaniu oświadczeń w pracy dyplomowej!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

- dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar, e-mail: ajd@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5316

- dr inż. Paweł Borkowski, e-mail: pbork@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5072

ITC

- dr inż. Łukasz Mężyk, e-mail: lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl, tel. 22 234 5268

________________________________________________________________________________________________________

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich

dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie:

http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

_____________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO

.

W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także obrony magisterskie dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia

.

W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia

.

W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia

.

WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca

.

W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia

.

W GRUDNIUtylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada

Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż._NOWE (907,23 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - inż._NOWE (339,69 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr_NOWE (149,04 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - mgr_NOWE (210,43 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)