Antoni Kopyt

Badanie doświadczalne i identyfikacja modelu działania pilota śmigłowca w warunkach stresu psychicznego


Promotor:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. CIOP -  Państwowy Instytut Badawczy  
dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, prof. WSOSP – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Rozprawa,  zawierająca  oryginalne  wyniki  własnych  badań  doświadczalnych  oraz  analiz  numerycznych,  dotyczy  jakościowej  i  ilościowej  oceny  wpływu  stresu psychicznego  na  jakość  sterowania  statkiem  powietrznym  na  przykładzie  pilota  śmigłowca realizującego  zadanie  pilotażowe.  Oddziaływanie  stresu  zostało  uwzględnione  w  modelu matematycznym pilota rozpatrywanego jako operator w układzie człowiek-maszyna.

Za  pomocą  symulatora  lotu  wykonano  badania  doświadczalne,  podczas  których zarejestrowano sygnały pozwalające na znalezienie relacji pomiędzy stresem psychicznym  a  jakością  sterowania  śmigłowcem.  Określono  model  matematyczny  pilota  typu regulacyjnego oraz przedstawiono jak zmieniają się jego parametry w zależności od poziomu stresu  wywoływanego  poprzez  zmianę  warunków  lotu  podczas  wykonywania  zadania. Poziom stresu został zmierzony  za pomocą ocen: subiektywnej (ankieta NASA Task Load IndeX)  oraz obiektywnej  (rejestracja parametrów fizjologicznych: EKG - elektrokardiogram  i GSR - reakcja skórno-galwaniczna).

Analiza  wyników  pomiarów  potwierdziła  występowanie  stresu  psychicznego  działającego na pilotów w trakcie wykonywania kolejnych zadań pilotażowych. Subiektywna ocena stresu była zgodna z oceną obiektywną. Wyniki były zgodne z hipotezą badawczą: im większy stres działający  na  pilota,  tym  jakość  realizacji  danego  zadania  jest  gorsza.  Elementem wyróżniającym  niniejszą  rozprawę  jest  wskazanie,  w  jaki  sposób  zmiany  te  wpływały  na wartości parametrów modelu pilota statku powietrznego