Bruno Deszczyński

Modeling and optimization of combined heat and power plant system with a heat accumulator


Promotor:

prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. nzw. dr hab. inż. Bohdan Węglowski - Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda - Politechnika Warszawska

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Przedmiotem rozprawy są siłownie cieplne, a wybrany temat dotyczy bezpośrednio metod modelo-wania i optyma-lizacji prowadzących do polepszenia osiągów instalacji energetycznej w celu zwiększenia zysków generowanych przez układ przy użyciu wielkogabarytowego akumulatora cie-pła. Za cel pracy postawiono zbudowanie modelu matematycznego uwzględniającego zasobnik cie-pła i odpowiadających mu procedur numerycznych które będą narzędziem wspomagającym, służą-cym do optymalizacji pracy obiektu. Przedstawiono opis zasobnika i układu technologicznego elek-trociepłowni w postaci modelu matematycznego. Zaproponowany przez autora model składa się z m niezależnych jednostek kogeneracji (bloków lub układów kolektorowych traktowanych jako jedna jednostka), n niezależnych źródeł ciepła oraz akumulatora ciepła. Model ten ma nietypową kon-figurację ze względu na wielkość źródła z którym współpracuje oraz wielkość zasilanej sieci. W pracy przedstawiono działanie aplikacji wykorzystującej własne oprogramowanie z zaimplemento-wanymi własnymi strukturalnymi algorytmami autora, opartymi o programowanie liniowe i heury-stykę. Omówiono procedurę przygotowania oraz wdrożenia oprogramowania doradczego do stero-wania pracą zasobnika wraz z elektrociepłownią. Ponadto zostały przedstawione i przeanalizowane wyniki obliczeń numerycznych wykonanych przez oprogramowanie własne w odniesieniu do układu z akumlatorem ciepła i bez jego udziału.