Dorota Oleszczak

Analiza wpływu spalania paliw kopalnych na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze


Promotor:

prof.dr hab.inż. Piotr Wolański

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

dr hab.inż. Halina Kruczek, prof. PWr
prof.dr hab.inż. Rudolf Klemens, PW

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

W rozprawie przeprowadzono analizę wpływu usprawnienia procesów spalania i usprawnienia wykorzystywania energii otrzymywanej z procesów spalania na zawartość i stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. W szczególności analizowany był wpływ modernizacji silników stosowanych w transporcie naziemnym (tłokowych silników spalinowych), wprowadzenie napędów hybrydowych oraz wykorzystanie ogniw paliwowych w transporcie drogowym. Dodatkowo przeanalizowany został wpływ modernizacji wykorzystania energii w sektorze wytwarzania energii i sektorze przemysłowym oraz zastępowanie spalania paliw kopalnych w tych sektorach alternatywnymi źródłami energii (energia ze źródeł odnawialnych i energia jądrowa). Analiza wpływu procesów spalania na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze została wykonana przy uwzględnieniu wszystkich antropogennych i naturalnych czynników mających wpływ na procesy emisji i pochłaniania dwutlenku węgla w atmosferze.

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dokonanych założeń otrzymano szereg symulacji emisji CO2 opartych na najbardziej realistycznych założeniach dotyczących: tempa wzrostu całkowitej liczby pojazdów, przebiegu wdrażania nowoczesnych rodzajów napędów na rynek motoryzacyjny i wreszcie tempa wzrostu sprawności tych napędów, przyjmując różne przebiegi krzywych charakteryzujących zmiany tych parametrów. Na tej podstawie określono realne i najbardziej</line><line xmlns:tmp="http://ez.no/namespaces/ezpublish3/temporary/">prawdopodobne scenariusze wielkości strumienia emisji dwutlenku węgla do atmosfery do roku 2050. Na podstawie uzyskanych wyników modelowania przeprowadzono dyskusję na temat wpływu działalności człowieka, a przede wszystkim emisji CO2 z sektora transportu drogowego, na zmiany zawartości i stężenia dwutlenku węgla w atmosferze do roku 2050.