Jacek Mieloszyk

Projekt i badania mikrosamolotu w układzie delta ze śmigłem w szczelinie płata


Promotor:

prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Galiński

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj – Politechnika Warszawska

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Celem pracy było zbadanie właściwości niekonwencjonalnego układu mikrosamolotu mogącego realizować misję w trudnych warunkach atmosferycznych i porównanie ich z właściwościami bardziej konwencjonalnego mikrosamolotu. Opracowany został projekt wstępny, a następnie przeba-dano numerycznie podstawowe właściwości aerodynamiczne. W celu uzyskania możliwie najlepiej dopracowanej konstrukcji mikrosamolot poddany został optymalizacji numerycznej. Funkcją celu była maksymalna doskonałość dla prędkości przelotowej przy wymaganych bardzo dobrych własnościach lotnych na dużych kątach natarcia. Przed optymalizacją, oraz w jej trakcie dokonano sze-regu analiz inżynierskich, pozwalających na przyjęcie założeń upraszczających. Po zakończeniu optymalizacji projekt został zweryfikowany w ramach symulacji numerycznej przejścia przez po-dmuch atmosferyczny i w badaniach tunelowych. Ostatecznie zbadano właściwości pilotażowo – użytkowe dwóch koncepcji płatowców wykazując ich główne wady i zalety.