ŁUKASZ BARAN

Ocena zrównoważenia technologii przetwarzania energii z biomasy


Promotor:

promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. inż. Anna Grzybek - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Przedstawiona w niniejszej rozprawie doktorskiej ocena zrównoważenia technologii przetwarzania energii
z biomasy, jest analizą badawczą, zainspirowaną dotychczasowymi działaniami podjętymi na poziomie krajowym, mającymi na celu podniesienie poziomu udziału energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych ze źródeł odnawialnych (energia z OZE). Celem przeprowadzonej analizy jest ocena poziomu zrównoważenia technologii przetwarzania energii z biomasy. Przedstawiony problem wynika, z pogłębiających się różnic lokalnego wykorzystania różnych odnawialnych zasobów środowiska. Dodatkowo wprowadzony UP aukcyjny mechanizm wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), oparty jest wyłącznie na finansowym (ekonomicznym) kryterium promocji tj. określoną cenę referencyjną sprzedaży wytworzonej energii z OZE. Mimo, iż kryteria określania wysokości ceny referencyjnej przedstawione są w art. 77 UP, to tak funkcjonujący system nie przyczynia się do promowania jednostek wytwórczych, które poprzez powiązanie z lokalną gospodarką świadomie biorą udział lub przyczyniają się do zmian w innych sektorach działalności gospodarczej człowieka. Na przykładzie jednego z powszechnie wykorzystywanych zasobów energii odnawianej tj. biomasy stałej, w rozprawie przedstawiono metodykę oceny w kategoriach zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy z uwzględnieniem wpływu na lokalną i krajową gospodarkę oraz budowanie strategii zwiększania udziału wytwarzania energii z OZE.

                Przywoływane w różnych dokumentach i opracowaniach odniesienie do zrównoważonego wykorzystania środowiska poprzez wzrost udziału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest przedmiotem szerokich badań oraz analiz. Mimo podejmowanych wysiłków badawczych, zagadnienie zrównoważenia nadal traktowane jest raczej jako zalecenie do stosowania, a nie wdrożony systemowo ciąg powiązanych działań lub proces, którego celem jest synergia odziaływania różnych podmiotów lub systemów w kategoriach zrównoważenia. Dotychczasowe badania i analizy naukowe nie dały również odpowiedzi na pytanie - która ze stosowanych metod wykorzystania odnawialnych zasobów jest najbardziej zrównoważona? Jedną
z przyczyn jaką wskazuje autor rozprawy jest przyjęty obecnie sposób definiowania granicy procesu technologicznego wykorzystania odnawialnych zasobów środowiska. W niniejszej rozprawie zaprezentowano innowacyjną i autorską metodykę prowadzenia analizy oceny poziomu zrównoważenia procesu technologicznego przetwarzania energii odnawialnej na przykładzie jednego z powszechnie wykorzystywanych zasobów środowiska tj. biomasy stałej.

Treść rozprawy podzielono na trzy części, w których kolejno przedstawiona została analiza procesu przetwarzania energii z biomasy, następnie poprzez skojarzenie zasad zrównoważenia z analizowanym procesem, przedstawiono rozwiązanie umożliwiające ocenę poziomu jego zrównoważenia. Silną stroną przedstawionej metodyki oceny zrównoważenia procesu jest jej elastyczność związana z uwzględnieniem różnic regionalnych występujących w miejscach lokalizacji jednostek wytwórczych wykorzystujących biomasę
do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Pierwsza części rozprawy (str. 15) jest opisem zagadnienia zrównoważenia na tle rynku energii ze źródeł odnawialnych oraz prezentacją modelu teoretycznego, metodyki oceny zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy. W drugiej części rozprawy (str.55) przedstawiono prezentację autorskiej metodyki oceny poziomu zrównoważenia procesu wykorzystania odnawialnego zasobu energii jakim jest biomasa do wytwarzania energii. W trzeciej części rozprawy (str.108) przedstawiono walidację metodyki oceny zrównoważenia oraz interaktywne narzędzie przygotowane
na podstawie opracowanego modelu matematycznego w rzeczywistych warunkach rynkowych procesu przetwarzania, a następnie wytwarzania energii z biomasy. Zrealizowane badania pozwalają również uzupełnić dyskusję nad funkcjonalnością mechanizmu wsparcia wytwarzania energii z OZE co przedstawione zostało
w rozdziale 11. W rozprawie zawarto również propozycje zmian zapisów prawnych umożliwiających wykorzystanie przedstawionej metodyki oceny poziomu zrównoważenia do oceny pozostałych procesów wykorzystujących odnawialne zasoby środowiska.