Monika Jolanta Gieryń

Analiza niezawodności i ryzyka w systemach energetycznych na przykładzie miejskich systemów ciepłowniczych


Promotor:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof.WAT - Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Konrad Świrski, prof.PW

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności Centrów Zarządzania Kryzysowego, które wypracowują procedury zarządzania oraz dobre praktyki na przyszłość w zakresie prognozowania, monitorowania i symulowania możliwych zagrożeń. Nie dziwi więc wzrost zainteresowania metodami wspierającymi proces analizy i oceny ryzyka w systemach sieciowych. W odniesieniu do części systemów elektroenergetycznych istnieje już szereg opracowań w tym zakresie. Poszukuje się coraz to nowych metod analizy i oceny ryzyka, które mogą stać się narzędziami wspierającymi realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Energetyczne i dotyczących zapewnienia terminowych i jakościowo właściwych dostaw nośników energii)

 

Pod pojęciem wyrobu rozumiany jest nie tylko materialny wyniki procesów zachodzących w organizacji, ale również usługa. Ten uniwersalny charakter podejścia norm jakościowych serii ISO pozwala na wdrożenie jej w przedsiębiorstwach świadczących usługi sieciowe, tj. w systemach energetycznych.

 

Zaproponowana w pracy metoda badań uwzględnia, obok uwarunkowań technicznych, kryteria ekonomiczne i organizacyjne, pozwalające na zwiększenie niezawodności dostaw nośników energii. Wyniki badań zmierzają do opracowania standardu wymagań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie badania, analizowania i zapobiegania zagrożeniom. Zastosowanie narzędzi służących do szacowania poziomu ryzyka w systemach sieciowych pozwala na podniesienie efektywności, skuteczności i niezawodności ich działania,

Poprawność metody zweryfikowano wykonując dwustopniowe badania empiryczne. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność metody oraz wskazały możliwości jej praktycznego zastosowania.