Paweł Bogusławski

Analiza termicznego przekształcania odpadów komunalnych w warunkach zmian wymogów dotyczących składowania


Promotor:

dr hab. inż. Henryk Kaproń, prof. PW

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda – PW

prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

W rozprawie zaprezentowano zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne dotyczące termicznego wykorzystania odpadów komunalnych w Polsce. W tym względzie dokonano przeglądu aktów prawnych Unii Europejskiej i Polski ze wskazaniem uwarunkowań prawnych, które wymuszają konieczność sukcesywnej minimalizacji obszarów składowania. Przegląd aktów prawnych oraz wskazanie zmian w istniejącej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy możliwości rozwoju instalacji termicznego przekształcania odpadów ko­munalnych (TPOK) w Polsce. W rozprawie zaprezentowano również historyczny rozwój i stan instalacji TPOK w wy­branych państwach europejskich.

 

Termiczna utylizacja odpadów komunalnych, jako naj skuteczniejszy sposób uniknięcia utrzymywania wysypisk, wyma­ga jednoczesnego zagospodarowania energii chemicznej zawartej w odpadach, co jest realizowane poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. W pracy zawarto analizę aktualnie obowiązujących aktów prawnych dają­cych możliwość wsparcia jednostek kogeneracyjnych opalanych odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wsparcia dla źródeł energii odnawialnej (OZE). Analiza obejmuje również kwestie dotyczące uproszczonego sposobu kształtowa­nia taryf dla ciepła, który może być stosowany dla źródeł z jednostkami kogeneracji (także dla instalacji TPOK). Od dnia 3 listopada 2010 r., to jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia wprowadzającego nowe zasady taryfowania kogeneracji, polegające na benchmarkingu, prowadzone były badania koncentrujące się na porównaniu zatwierdzonych taryf ukształtowanych z uwzględnieniem nowego sposobu i korzystających z funkcjonującej od ponad dziesięciu lat metody kosztowej. Badania dotyczą również rozwoju źródeł OZE. Wyniki przeprowadzonych badań były analizowane pod kątem przyczyn zachodzących zjawisk (zmiany cen ciepła w badanych źródłach oraz wzrost liczby źródeł OZE, mocy zainstalowanej w tych źródłach i zwiększenia wygenerowanej w związku z tym energii elektrycznej) z uwzględ­nieniem przepisów wspierających nieefektywne ekonomicznie obszary.

W końcowej części rozprawy przeprowadzono uproszczoną analizę ekonomiczną opłacalności budowy instalacji TPOK, ocenę możliwości ich rozwoju w Polsce, a także analizę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicz­nych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W rozprawie, jako uzupełnienie, wykorzystano wypowiedzi ekspertów na konferencjach tematycznych związanych z instalacjami TPOK, w tym kierownictwa jedynej funkcjonującej takiej instalacji w Polsce. Rozprawa zawiera także próbę udzielenia odpo­wiedzi na pytanie o powody trudności rozwoju instalacji TPOK oraz propozycję działań mających na celu minimalizację ewentualnych problemów.