Piotr Krawczyk

Badanie procesów cieplno-przepływowych w suszarni słonecznej osadów ściekowych


Promotor:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak - PŚ

prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek – MEiL PW

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Praca poświęcona jest badaniu procesów cieplno - przepływowych w suszarni słonecznej osadów ściekowych. Prace objęły własne badania zrealizowane w doświadczalnej suszarni w Skarżysku ­Kamiennej (zbudowanej z udziałem autora niniejszej rozprawy) oraz modelowanie matematyczne i symulację cyfrową procesu suszenia.

 

Celem tych badań było opracowanie sposobu postępowania umożliwiającego poznanie charakterystyk pracy suszarni słonecmej osadów ściekowych w polskich warunkach atmosferycznych dla różnych okresów prowadzenia procesu oraz zbuduwanie narzędzia numerycznego pozwalającego na modelowanie i udoskonalanie tego typu obiektów poprzez lepsze zrozumienie istoty zachodzących w suszarni procesów fizycznych.

 

W czasie trwających 2,5 roku badań i pomiarów potwierdzono ścisły związek szybkości suszenia osadów ściekowych z zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Zależność taka została pokazana zarówno w skali doby, jak również w skali roku.

 

W czasie badań stwierdzono także, że efektywne wykorzystanie godzin nocnych jest możliwe przy zastosowaniu wspomagania energii promieniowania słonecznego ciepłem ze źródeł zewnętrznych np. poprzez podgrzewanie powietrza wentylacyjnego.

 

W drugiej części pracy przedstawiono opracowany model opisujący proces słonecznego suszenia osadów. Zaproponowany model, w oparciu o równania bilansowe, pozwala symulować procesy nieustalonego transportu ciepła i masy zarówno w powietrzu wentylacyjnym, jak i w samych osadach ściekowych, a także na granicy tych dwóch ośrodków. W celu uzyskania rozwiązania omawianego modelu posłużono się komercyjnym oprogramowaniem bazującym na metodzie objętości kontrolnych ­programem Fluent 6.2.16. z zaimplementowanym autorskim kodem UDF.

 

Zastosowanie funkcji UDF pozwoliło na zintegrowanie kinetyki procesu suszenia osadów ściekowych w I i II okresie suszenia oraz uwzględnienie sprzężonego charakteru wymiany ciepła i masy podczas suszenia. W modelu uwzględniono również wpływ przegarniania złoża osadów na procesy cieplno - przepływowe.

Przedstawione w ostatniej części rozprawy rezultaty stanowią przykład wykorzystania modelu do poprawy parametrów pracy suszarni słonecznych.