Wojciech Grendysa

Multidyscyplinarne projektowanie skrzydła lekkiego samolotu bezzałogowego o dużej długotrwałości lotu


Promotor:

prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Galiński – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Maciej Bossak – Instytut Lotnictwa

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie metody poszukiwania optymalnego układu skrzydła lekkiego samolotu bezzałogowego, maksymalizującej długotrwałość lotu, przy założonych parame-trach misji. Praca składa się z trzech zasadniczych części: (1) w Rozdz. 1 zamieszczono opis samo-lotu SAMONIT oraz przebieg projektu rozwojowego pt. „Lekki samolot bezzałogowy (demonstra-tor technologii) do monitorowania w zastosowaniach cywilnych – SAMONIT”; (2) w Rozdz. 2 opi-sano wybrane badania oraz analizy przeprowadzone w czasie trwania projektu SAMONIT. Dane opisane w tym rozdziale wykorzystywane będą w dalszej części pracy oraz; (3) części trzeciej, obejmującej rozdziały 3, 4 i 5 i przedstawiającej analizy przeprowadzone dla zrealizowania celu rozprawy doktorskiej oraz zawierającej wnioski płynące z tych analiz. W Rozdz. 3 opisano optyma-lizację parametrów lotu samolotu bezzałogowego SAMONIT II. Rozdz. 4 prezentuje budowę mul-tidyscyplinarnego, analitycznego modelu skrzydła samolotu bezzałogowego. W Rozdz. 5 zaprezen-towano budowę i wyniki numerycznej analizy poszukującej optymalnego układu skrzydła samolotu bezzałogowego. Wnioski, Literatura oraz Dodatek podsumowują oraz zamykają pracę.