dr Anna Wronka

Analiza możliwości pełnienia wybranych usług systemowych przez mikrosystemy elektroenergetyczne


Promotor:

prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. P.G. - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Janusz Lichota, prof. P.Wr - Politechnika Wrocławska

Dziedzina:

nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina:

energetyka / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Streszczenie:

Wzrost nasycenia rynku energii elektrycznej stochastycznymi instalacjami powoduje zmianę profilu zużycia energii w SEE. Potrzebna jest zmiana paradygmatu funkcjonowania KSE, a poprawiająca się dostępność danych o zużyciu energii zwiększa możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu i podaży. Wzrasta potrzeba zwiększania elastyczności systemów energetycznych, obejmująca  źródła  wytwórcze, przesył, dystrybucję, jak iodbiorców energii. W ramach rozprawy została podjęta problematyka rozwoju MSE oraz możliwości ujęcia ich jako sterowanego  elementu KSE. W pracy założono, że w dłuższej perspektywie czasowej następować będzie  umacnianie się trendu dynamicznego wzrostu mocy zainstalowanej  generacji rozproszonej w SEE. Dysertacja składa się z 2 głównych części: literaturowej oraz analitycznej. Celem analiz było udowodnienie zasadności partycypowania MSE w rynku technicznym oraz bilansującym w Polsce. Szeroka analiza literaturowa  pozwoliła udowodnić postawioną w rozprawie tezę: Możliwym jest utworzenie MSE, który będzie mógł pełnić wybrane usługi systemowe w obecnie funkcjonującym modelu rynku (miedziana płyta) jednak z uwzględnieniem  planowanych zmian prawnych na poziomie UE (CEP, kodeksy sieci) i przy założeniu, że MSE może działać jako  system w pełni autonomiczny (równoważy generację i zużycie w swoich granicach). Badania podstawowe zostały przeprowadzone w środowisku MS Excel, rozszerzone w Invest for Excel, a do symulacji wykorzystano oprogramowanie Matlab/Simulink. Do najważniejszych osiągnięć uzyskanych w ramach pracy można zaliczyć stworzenie  autorskiego modelu techniczno-ekonomicznego dla MSE oraz algorytmu decyzyjnego dla udziału MSE w rynku usług systemowych.