Informacja o sposobie przeprowadzania praktyk studenckich na studiach I i II stopnia stacjonarnych

Opiekunowie praktyk na Wydziale

dr inż. Wojciech Grendysa (kierunki : AE, LiK)

dr inż. Andrzej Chmielniak (kierunek: AiR)

dr inż. Jacek Szymczyk (kierunki: E, MiBM i PE)

Zasady ogólnouczelniane

Zarządzenie Rektora nr 45/2021 z dnia 21.05.2021r w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia stacjonarnych
application/pdf zarządzenie (225,95 kB, 8/07/2022 10:14)
 
application/pdf regulamin (115,56 kB, 8/07/2022 10:14)
 
application/msword 45_2021_Sprawozdanie(1) (62,00 kB, 8/07/2022 10:16)
 
application/msword Ankieta praktyk studenckich - pracodawca (41,00 kB, 8/07/2022 10:16)
 
application/msword Ankieta praktyk studenckich - student-3 (43,00 kB, 26/01/2021 10:39)
 
application/msword III Ramowy program praktyki studenckiej - MJ (26,00 kB, 24/08/2020 14:41)
 

Zasady wydziałowe

1. Rodzaj, termin i czas trwania praktyk określa program kształcenia studiów dla danego kierunku uwzględniający efekty kształcenia.
2. Studenci PW mogą korzystać z oferty praktyk krajowych i zagranicznych.
3. Studenci Wydziału MEiL PW, zobowiązani są do odbycia przynajmniej 4. tygodniowej praktyki w czasie trwania studiów inżynierskich.

Kierunek I stopień studiów (inż.) II stopień studiów (mgr)
Automatyka i Robotyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak
Energetyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak
Lotnictwo i Kosmonautyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) zalecana praktyka dyplomowa
Mechanika i Budowa Maszyn obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak

Dokumentacja praktyk

Przed przystąpieniem do odbywania praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Praktyk który reguluje kwestie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich na wydziale.

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzgodnić z z opiekunem praktyk miejsce i termin jej odbywania, a następnie przesłać do pani Doroty Smukowskiej (dorota.smukowska@pw.edu.pl) następujące informacje:

- nazwę firmy z adresem i kodem pocztowym

- termin praktyki

- swoje dane (imię , nazwisko, adres zamieszkania oraz rok studiów).

Student musi posiadać aktualne bezpiecznie NNW wykupione na Politechnice Warszawskiej lub we własnym zakresie.

Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu porozumienie i zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisane przez pracodawcę, zrealizowany program praktyk i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich, oraz dwie załączone ankiety.

Po odbytych praktykach można ubiegać się o DOFINANSOWANIE kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki o ile miejsce praktyk było w odległości ponad 50 km od Uczelni i od miejsca zameldowania. Kwota dofinansowania zakwaterowania wynosi w bieżącym roku do 321 zł o ile przedłożony zostanie rachunek/faktura za zakwaterowanie w okresie zgodnym z okresem trwania praktyk na POROZUMIENIU. Kwota dofinansowania kosztów dojazdu obejmuje, tylko i wyłącznie, dojazd na praktyki w dniu rozpoczęcia praktyk lub dzień wcześniej oraz powrót z praktyk w ostatnim dniu praktyk lub dzień później.

Uznanie praktyk pracą zawodową

Praca zawodowa może być uznana jako praktyki studenckie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Rektora PW nr 45/2021 r. – Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Aby ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, o staż lub umowy cywilnoprawnej (o dzieło, umowa-zlecenie) należy złożyć w dziekanacie wypełnione Podanie o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę / innego dokumentu (formularz na stronie wydziału) adresowane do pani Prodziekan - dr inż Marty Poćwierz. Do podania należy dołączyć opis wykonywanych zadań, sprawozdanie z wykonywania praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisane przez pracodawcę lub z wykonanej pracy, a także umowę na podstawie której praktyka się odbyła (oryginał do wglądu i kopię).

Pozostałe formularze:

application/msword podanie o zaliczenie praktyk - DOC (25,00 kB, 17/12/2013 10:15)
application/pdf podanie o zaliczenie praktyk - PDF (104,38 kB, 17/12/2013 10:15)

Oferty praktyk

Pomocne linki