Informacja o sposobie przeprowadzania praktyk studenckich na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Opiekunowie praktyk na Wydziale

dr inż. Wojciech Grendysa (kierunki : AE, LiK)

dr inż. Andrzej Chmielniak (kierunek: AiR)

dr inż. Jacek Szymczyk (kierunki: E, MiBM i PE)

Zasady ogólnouczelniane

Zarządzenie Rektora nr 24/2017 z dnia 27/04/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
application/pdf Zarządzenie Rektora (41,36 kB, 8/07/2019 13:44)
 
application/pdf Regulamin praktyk (57,54 kB, 8/07/2019 13:35)
 
application/msword Porozumienie (69,50 kB, 8/07/2019 13:37)
 
application/msword Skierowanie (58,50 kB, 8/07/2019 13:37)
 
application/msword Sprawozdanie (78,00 kB, 29/07/2020 12:50)
 
application/msword III Ramowy program praktyki studenckiej - MJ (26,00 kB, 24/08/2020 14:41)
 

Zasady wydziałowe

1. Rodzaj, termin i czas trwania praktyk określa program kształcenia studiów dla danego kierunku uwzględniający efekty kształcenia.
2. Studenci PW mogą korzystać z oferty praktyk krajowych i zagranicznych.
3. Studenci Wydziału MEiL PW, zobowiązani są do odbycia przynajmniej 4. tygodniowej praktyki w czasie trwania studiów inżynierskich.

Kierunek I stopień studiów (inż.) II stopień studiów (mgr)
Automatyka i Robotyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak
Energetyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak
Lotnictwo i Kosmonautyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) zalecana praktyka dyplomowa
Mechanika i Budowa Maszyn obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak

Dokumentacja praktyk

Od 1 października 2019 roku wchodzą nowe zasady organizacji i odbywania przez studentów obowiązkowych praktyk studenckich.

Przed przystąpieniem do odbywania praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Praktyk który reguluje kwestie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich na wydziale.

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzgodnić z z opiekunem miejsce i termin jej odbywania, a następnie przynajmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki zgłosić do dziekanatu do pani Doroty Smukowskiej z kompletem wypełnionych dokumentów obejmujących:

- porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich - 3 egzemplarze

- skierowanie na praktykę  - 1 egzemplarz

Dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie i dwustronnie wydrukowane (porozumienie).  Student musi posiadać aktualne bezpiecznie NNW wykupione na Politechnice Warszawskiej  lub bezpośrednio o pracodawcy.

Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki student powinien przed jej rozpoczęciem dostarczyć do dziekanatu jeden kompletny i podpisany przez pracodawcę egzemplarz porozumienia.

Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbyciu praktyki, podpisany prze pracodawcę, zrealizowany program praktyk oraz sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich.

Po odbytych praktykach można ubiegać się o DOFINANSOWANIE kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki o ile miejsce praktyk było w odległości ponad 50 km od Uczelni i od miejsca zameldowania. Kwota dofinansowania zakwaterowania wynosi w bieżącym roku do 321 zł o ile przedłożony zostanie rachunek/faktura za zakwaterowanie w okresie zgodnym z okresem trwania praktyk na POROZUMIENIU. Kwota dofinansowania kosztów dojazdu obejmuje, tylko i wyłącznie, dojazd na praktyki w dniu rozpoczęcia praktyk lub dzień wcześniej oraz powrót z praktyk w ostatnim dniu praktyk lub dzień później.

Uznanie praktyk pracą zawodową

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki. Podanie o uznanie praktyk pracą zawodową adresowane do Pani Prodziekan - dr inż. Marty Poćwierz należy składać do zaopiniowania właściwemu dla kierunku studiów opiekunowi. Do podania należy dołączyć opis wykonywanych zadań i ich zbieżność z kierunkiem studiów oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej, oryginał i kserokopię umowy.

Pozostałe formularze:

application/msword podanie o zaliczenie praktyk - DOC (25,00 kB, 17/12/2013 10:15)
application/pdf podanie o zaliczenie praktyk - PDF (104,38 kB, 17/12/2013 10:15)

Oferty praktyk

Pomocne linki