Rekrutacja na studia II-go stopnia

stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy 2024/2025

application/pdf Wykaz kierunków i specjalności (131,93 kB, 9/12/2023 11:31)
application/pdf Certyfikat znajomości języka angielskiego (209,41 kB, 20/11/2018 08:09)

    

Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):

 • studia w języku polskim: tel. 22/ 234-60-39,  e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl,
 • studia w języku angielskim: tel. 22/ 234-50-91 lub 22/ 234-14-60, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

--------

ZAPISY:

 • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE https://irk.pw.edu.pl/pl/ (do zgłoszenia należy OBOWIĄZKOWO dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg);
 • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 28 sierpnia 2024 r.

    

ABSOLWENCI INNYCH UCZELNI:

Dokumenty, które należy wgrać do IRK do 28 sierpnia 2024 r.:

 • CV (życiorys)
 • zdjęcie (obowiązkowo)
 • dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement

      lub jeżeli na dzień wgrywania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo wgrać:

zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia - z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz kartę przebiegu studiów poświadczoną przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą, a także zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu:

Kandydaci na studia stacjonarne w języku angielskim, którzy nie mają angielskojęzycznego dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, muszą udokumentować znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2.

Oryginały dokumentów:

- CV,

- zdjęcie,

- dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

- suplement lub kartę przebiegu studiów

- zobowiązanie o dostarczeniu dyplomu /tylko dla osób, które nie mają jeszcze dyplomu/

należy donieść do Dziekanatu po otrzymaniu informacji o wstępnym przyjęciu na studia.

 

     ----------------------------------------------------

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI:

Dokumenty, które należy wgrać do IRK do 28 sierpnia 2024 r. :

 • CV (życiorys)
 • zdjęcie (obowiązkowo)
 • dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement

      lub jeżeli na dzień wgrywania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo wgrać:

zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia z Wydziału dyplomującego lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz kartę przebiegu studiów poświadczoną przez Wydział dyplomujący.

Kandydaci na studia stacjonarne w języku angielskim, którzy nie mają angielskojęzycznego dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, muszą udokumentować znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2.

   

     ----------------------------------------------------

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL

Dokumenty, które należy wgrać do IRK do 28 sierpnia 2024 r.:

 • CV (życiorys)
 • zdjęcie (obowiązkowo)

Absolwenci Wydziału MEiL, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 1 października 2013r. - wgrywają dokumenty t.j absolwenci innych uczelni.

     

W wyjątkowych wypadkach może zostać przeprowadzony EGZAMIN KWALIFIKACYJNY lub ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatem
 

Egzamin składa się z dwóch części.

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

-------------------------------

Studenci, którzy po rekrutacji (w semestrze zimowym) wyjeżdżają w ramach programów UE (np. Erasmus+, Athens, itp...) powinni po przyjęciu na studia II-go stopnia, jeżeli nie będzie ich na miejscu, upoważnić inną osobę do załatwienia formalności w dziekanacie na początku semestru, poprzez złożenie poniższego pełnomocnictwa (osobiście)

pełnomocnictwo PW - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

-------------------------------

Informacja:

Studenci, którzy posiadają legitymację studencką PW i nie chcą wyrabiać nowej proszeni są o niezaznaczanie tej opcji w systemie rekrutacyjnym.

-------------------------------

Więcej informacji na stronie: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia

-------------------------------

W przypadku rezygnacji ze studiów należy wypełnić wniosek poprzez USOSWeb/Dla studentów/podania ePW/wniosek o rezygnację ze studiów lub złożyć osobiście/przysłać pocztą podanie o rezygnację ze studiów.

-------------------------------

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie.

Poddać się procedurze kwalifikacyjnej.

Odebrać informację o wpisie na listę studentów.

Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

Zaakceptować ślubowanie akademickie.

-------------------------------

Godziny przyjęć interesantów: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat