Rekrutacja na studia II-go stopnia

stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy 2017/2018

application/msword Wykaz kierunków i specjalności (58,50 kB, 8/11/2016 12:23)
application/pdf Zasady oraz procedura przyjęć na Uczelni (163,24 kB, 12/04/2016 08:38)
application/pdf Parametry do opisu zasad przyjęć (166,04 kB, 12/04/2016 08:42)

 

INFORMACJA O EGZAMINIE oraz REGULAMIN

 

 

ZAPISY:

 • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.zapisy.pw.edu.pl (do zgłoszenia należy dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg);
 • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 2 sierpnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW od 2 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

Godziny przyjęć interesantów: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

Dokumenty na studia stacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie (pok.126) do Pani Agnieszki Matejek 

(agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl)

Dokumenty na studia niestacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie (pok.128) do Pani Izabelli Szulc 

(iszulc@meil.pw.edu.pl)

.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY odbędzie się we wrześniu.

Egzamin składa się z dwóch części.

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

.

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI ORAZ INNYCH UCZELNI, A TAKŻE ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL PW, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 20 lutego 2017r.:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia II-go stopnia:
 
application/pdf formularz - inne wydziały i uczelnie (129,18 kB, 8/11/2016 12:42)
 • CV (życiorys);
 • kserokopię świadectwa dojrzałości - oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz kserokopię suplementu - oryginały tych dokumentów do wglądu (jeżeli na dzień składania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia - z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz wykaz ocen zaliczonych na studiach I-go stopnia poświadczony przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą);
 • kserokopię dowodu osobistego - oryginał do wglądu;
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35x45mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL, którzy ukończyli studia I-go stopnia po 20 lutego 2017r. składają:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia II-go stopnia:
 
application/pdf formularz - melowcy (284,13 kB, 8/11/2016 12:43)

  .

Informacja:

Studenci, którzy posiadają legitymację studencką PW i nie chcą wyrabiać nowej proszeni są o niezaznaczanie tej opcji w systemie rekrutacyjnym.

.

Więcej informacji na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/

.

W przypadku rezygnacji ze studiów (po złożeniu dokumentów) należy wypełnić poniższe podanie i złożyć w Dziekanacie.

application/pdf rezygnacja z podjęcia studiów (64,65 kB, 8/11/2016 12:44)

 .

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Złożyć wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji.
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. powyżej Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
 4. Odebrać decyzję o przyjęciu na studia.
 5. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skiero­waniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.