Stypendia

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

application/pdf Informacja (136,64 kB, 20/05/2019 12:56)

.................................................................................................................................................................................................

Wydawanie decyzji stypendialnych Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz wysokie wyniki w sporcie dla studentów kontynuujących studia

Decyzje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz wysokie wyniki w sporcie (dla studentów kontynuujących naukę na studiach magisterskich) będą wydawane w Dziekanacie, przy stanowisku nr 2, w dniach 08.04.2019 - 12.04.2019.                     Informuję, że wypłata świadczeń będzie możliwa po odebraniu przez studenta decyzji przyznanego stypendium. Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym studenci, którzy nie odbiorą decyzji, nie otrzymają jego przelewu. Wymóg będzie przestrzegany restrykcyjnie.

.....................................................................................................................................

Stypendium Rektora za wyniki w nauce - semestr letni 2019

Decyzje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznanego w semestrze letnim 2019 będą wydawane w Dziekanacie w dniach 08.04.2019 -12.04.2019 przy stanowiskach:

  • Decyzje POZYTYWNE - stanowisko nr 2
  • Decyzje NEGATYWNE – stanowisko nr 3

Informuję, że wypłata świadczeń będzie możliwa po odebraniu przez studenta decyzji przyznanego stypendium. Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym studenci, którzy nie odbiorą decyzji, nie otrzymają jego przelewu. Wymóg będzie przestrzegany restrykcyjnie.

W sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących umieszczonej poniżej weryfikacji zapraszam w godzinach konsultacji do dr inż. Marty Poćwierz Prodziekan MEL ds. studenckich.

application/pdf Stypendia 2019L weryfikacja (433,42 kB, 12/03/2019 09:59)

Decyzje (pozytywne i negatywne) dotyczące stypendium socjalnego i stypendium specjalnego przyznanego w roku akademickim 2018/2019 będą wydawane w Dziekanacie (stanowisko nr 2) w dniach 22.11.2018 - 29.11.2018.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce - semestr zimowy 2018/2019

Zmodyfikowano: 26.09.2018 12:12

Informacja wstępna

 Informacja_stypendium za wyniki w nauce (20,59 kB, 26/09/2018 12:11, obiekt) Linki do formularzy (13,20 kB, 26/09/2018 12:12, obiekt)

Stypendia na rok akademicki 2018/2019

Od dnia 1 października 2018 r. ustalona została kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 1 050,00 zł.

Wnioski o wszystkie stypendia (również stypendia rektora za osiągnięcia i wyniki w sporcie) należy składać w Dziekanacie (stanowisko nr 1 i nr 2) do dnia 16 października 2018 roku. Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Informacje, akty prawne oraz wnioski i formularze, dotyczące pomocy materialnej (stypendialnej) umieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich PW https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Pomocy-Materialnej-Studentow-i-Doktorantow

Konsultacje członka Komisji Stypendialnej, doc. dr inż. Witolda Mirskiego dotyczące składanych przez studentów wniosków stypendium socjalnego (na rok akademicki 2018/2019 - semestr letni 2019) odbywać się będą w każdą środę, w pokoju 127 w godzinach 15.30 - 16.30.

ZMIANA NUMERU KONTA  Każdą zmianę numeru konta bankowego, na które zostają przelewane świadczenia stypendialne należy zgłaszać na odrębnym druku w Dziekanacie (przy stanowisku nr 2).

 Wniosek o przekazywanie stypendiów i zapomóg na rachunek bankowy - DOC (73,00 kB, 9/11/2016 11:36, obiekt) Wniosek o przekazywanie stypendiów i zapomóg na rachunek bankowy - PDF (177,92 kB, 9/11/2016 11:36, obiekt)

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

 

Warunki ubiegania się o stypendium oraz obowiązujące wzory wniosków na temat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019 umieszczone są na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

 

Kompletne wnioski (przygotowane ściśle według wytycznych określonych przez Ministerstwo) będą przyjmowane w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku.

 

W poniższych linkach znajdują się informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2018/2019:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Ogłoszenie dla Stypendystów Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2017/2018.

Stypendyści Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2017/2018, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (stanowisko nr 2 – Pani Monika Kośnik tel. 22 234 59 63).

Stypendium im. M.Króla na r.ak. 2018/2019

application/pdf Informacja (42,72 kB, 8/05/2018 13:44)
application/pdf Regulamin (83,84 kB, 8/05/2018 13:44)
application/pdf Wniosek (31,24 kB, 8/05/2018 13:44)

Odbiór decyzji stypendialnych:

stypendium Rektora za wyniki w nauce - stanowisko 2

application/pdf lista przyznanych stypendiów (210,36 kB, 4/04/2018 14:19)

stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki w sporcie - stanowisko 1

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet lista przyznanych stypendiów (10,70 kB, 4/04/2018 14:20)

od dnia 05.04.2018 (czwartek) do 13.04.2018 (piątek).

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce na semestr 2018L

application/pdf informacja (219,59 kB, 14/02/2018 07:18)
application/pdf Lista rankingowa (331,18 kB, 15/03/2018 12:58)
application/pdf lista przyznanych stypendiów (210,36 kB, 4/04/2018 14:12)

Stypendium im. Mariana Kantona na rok akad. 2017/2018

application/pdf Informacje, wniosek, regulamin (1,25 MB, 5/12/2017 07:17)

Odbiór decyzji stypendialnych

stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki w sporcie

od dniu 04.12.2017 (poniedziałek) do 05.12.2017 (wtorek) przy stanowisku nr 2.

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Lista osób, które mają do odbioru decyzję negatywną:

271300

285701

Lista osób, które mają do odbioru decyzję pozytywną:

276460          251904          276436          259757          271319          271259

259603          259750          271116          271259          276443          276445

259553          285680          271304          276379          285761          259765

276268          281184          259773          259814          271190          271325

271392          272964          271265          271329          285640          259728

271404          271337          276463          271125          271272          255937

276423          244018          271127          285781          271273          259688

259690          271351          271235          285788          276480          276404

271361          276269          276286          285719          271310          259759

259711          285739          271218          266277          271225          259640

271286          252159

Stypendia socjalne

.
 

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne

od godz. 11:00 w dniu 27.11.2017 (poniedziałek) do 30.11.2017 (czwartek) przy stanowisku nr 2.

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Stypendium im. Justyny Moniuszko - edycja 15

application/msword Informacje (27,00 kB, 24/10/2017 13:56)

Stypendia Rektora za wyniki w nauce na semestr zimowy 2017/18

application/pdf lista przyznanych stypendiów (217,08 kB, 14/11/2017 14:01)

. 
 

Odbiór decyzji stypendialnych wg. następującego harmonogramu:

16.11.2017 (czwartek)

stanowisko 1 - decyzje negatywne

stanowisko 4 - decyzje pozytywne

17.11.2017 (piątek)

stanowisko 2 - decyzje pozytywne

stanowisko 4 - decyzje negatywne

20.11.2017 (poniedziałek), 21.11.2017 (wtorek)

stanowisko 1 - decyzje negatywne

stanowisko 2 - decyzje pozytywne

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Stypendia na rok akademicki 2017/2018

Od dnia 1 października 2017 r. ustalona została kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 1 050,00 zł.

Wnioski o wszystkie stypendia (również stypendia rektora za osiągnięcia i wyniki w sporcie) należy składać w Dziekanacie (stanowisko nr 1 i nr 2) do dnia 16 października 2017 roku. Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Informacje dotyczące pomocy materialnej (stypendialnej) umieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich PW http://www.bss.pw.edu.pl/content/view/full/124. W dziale "do pobrania" (Akty prawne oraz Wnioski i formularze) został udostępniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz pozostałe formularze dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2017/2018.

Konsultacje Pełnomocnika Dziekana ds. stypendialnych doc. dr inż. Witolda Mirskiego dotyczące składanych przez studentów wniosków stypendium socjalnego (na rok akademicki 2017/2018 - semestr zimowy 2017) odbywać się będą w każdą ŚRODĘ, w pokoju 127 (bez numerków) w godz. 15.30. - 16.30
 

ZMIANA NUMERU KONTA  Każdą zmianę numeru konta bankowego, na które zostają przelewane świadczenia stypendialne należy zgłaszać na odrębnym druku w Dziekanacie (przy stanowisku nr 2).

Program Stypendia Pomostowe 2016/2017

application/pdf Informacja (890,23 kB, 30/06/2016 08:42)

Stypendia pomostowe 2015/2016

application/pdf Informacja (576,92 kB, 21/05/2015 09:39)