Szczegółowe zasady rejestracji na kolejne etapy studiów

Zasady obowiązujące do 30.09.2024 r.

Załącznik do decyzji Dziekana nr 121/2020 z dnia 18.10.2020

Zaliczenia przedmiotów

 1. Typy zajęć, które mogą być realizowane w ramach przedmiotu, obejmują między innymi: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia projektowe, zajęcia laboratoryjne i seminaria.
 2. Zaliczanie przedmiotu polega na weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w wyniku realizacji wszystkich zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu.
 3. Przedmiot realizowany w danym semestrze w formie zajęć różnego typu podlega ocenie końcowej ustalanej zgodnie z regulaminem przedmiotu.
 4. Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie studentowi odpowiedniej liczby punktów określonej w programie studiów zgodnie z Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
 5. Niezaliczenie przedmiotu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z tego przedmiotu, to jest ponownej realizacji tego przedmiotu, realizacji przedmiotu równoważnego lub przedmiotu z tej samej grupy przedmiotów w zależności od programu studiów.
 6. W przypadku, gdy w ramach powtarzanego przedmiotu są realizowane zajęcia różnego typu, student może zostać zwolniony z obowiązku powtórzenia niektórych zajęć, dla których osiągnięte efekty uczenia się zostały zweryfikowane pozytywnie. Warunki takiego zwolnienia określa regulamin przedmiotu.
 7. Przedmiot można powtarzać jedynie dwukrotnie. Osoba, która trzykrotnie nie zaliczyła przedmiotu może zostać skreślona z listy studentów.

System ocen

 1. Stopień osiągnięcia efektów uczenia się dla danego przedmiotu jest określany przy użyciu ocen, które są określone w Regulaminie studiów
 2. Z każdego przedmiotu, po zakończeniu semestru wystawia się jedną ocenę, niezależnie od podziału zajęć na wykłady, ćwiczenia i laboratoria.
 3. Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Regulamin rejestracji na kolejny semestr

 1. Podstawą rejestracji na kolejny semestr jest suma liczby punktów (ECTS) przyznanych za zaliczone przedmioty.
 2. Nominalna liczba punktów ECTS wynosi 30 na semestr.
 3. Uzyskanie liczby punktów ECTS nie mniejszej niż iloczyn liczby zrealizowanych semestrów studiów (etapów studiów) i nominalnej liczby ECTS w semestrze oznacza spełnienie pełnych wymagań rejestracyjnych.
 4. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr studiów jest spełnienie minimalnych wymagań rejestracyjnych. Liczby punktów ECTS stanowiące minimalne wymagania rejestracyjne dla poszczególnych etapów studiowania zamieszczono w tablicach.

 

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Rejestracja na semestr II III IV V VI VII  
Liczba zgromadzonych punktów 22 44 68 98 130 170  

 

Studia stacjonarne II stopnia
Rejestracja na semestr II III IV*)
Liczba zgromadzonych punktów 22 50 80
*) dotyczy studiów 4-semestralnych

 

Studia niestacjonarne II stopnia
Rejestracja na semestr II III IV
Liczba zgromadzonych punktów 22 50 80

 

5. Uzyskanie liczby punktów ECTS mniejszej niż pełne wymagania rejestracyjne, ale nie mniejszej niż podane w tablicy wymagania minimalne jest równoważne rejestracji warunkowej.

6. Stwierdzenie braku postępów w nauce na podstawie niespełnienia przez studenta minimalnych wymagań rejestracyjnych może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta Dziekan może podjąć decyzję o rejestracji warunkowej na kolejny semestr mimo niespełnienia minimalnych wymagań rejestracyjnych.

8. Student studiów stacjonarnych może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż dwa semestry ponad nominalny czas trwania studiów. Do ograniczenia maksymalnego czasu studiowania nie wlicza się okresów urlopów.

9. Ponowną rejestrację (przedłużenie nominalnego czasu trwania studiów) można uzyskać na ostatni semestr w programie studiów. W szczególnych przypadkach pierwsza powtórna rejestracja jest możliwa w odniesieniu do przedostatniego semestru w programie studiów.

Zasady obowiązujące od 01.10.2024 r.

Załącznik nr 1 do decyzji Dziekana Wydziału MEiL nr 42/2024 z dnia 05.06.2024

§1
Zaliczenia przedmiotów

 1. Typy zajęć, które mogą być realizowane w ramach przedmiotu, obejmują między innymi: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia projektowe, zajęcia laboratoryjne i seminaria.
 2. Zaliczanie przedmiotu polega na weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w wyniku realizacji wszystkich zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu.
 3. Przedmiot realizowany w danym semestrze w formie zajęć różnego typu podlega ocenie końcowej ustalanej zgodnie z regulaminem przedmiotu.
 4. Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie studentowi odpowiedniej liczby punktów określonej w programie studiów zgodnie z Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
 5. Niezaliczenie przedmiotu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z tego przedmiotu, to jest ponownej realizacji tego przedmiotu, realizacji przedmiotu równoważnego lub przedmiotu z tej samej grupy przedmiotów w zależności od programu studiów.
 6. W przypadku, gdy w ramach powtarzanego przedmiotu są realizowane zajęcia różnego typu, student może zostać zwolniony z obowiązku powtórzenia niektórych zajęć, dla których osiągnięte efekty uczenia się zostały zweryfikowane pozytywnie. Warunki takiego zwolnienia określa regulamin przedmiotu.

§2
System ocen

 1. Stopień osiągnięcia efektów uczenia się dla danego przedmiotu jest określany przy użyciu ocen, które są określone w Regulaminie studiów w Politechnice Warszawskiej.
 2. Z każdego przedmiotu, po zakończeniu semestru wystawia się jedną ocenę, niezależnie od podziału zajęć na wykłady, ćwiczenia i laboratoria.
 3. Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 

§3
Ogólne zasady rejestracji na kolejny etap studiów

 1. Podstawą rejestracji na kolejny semestr jest suma liczby punktów (ECTS) przyznanych za zaliczone przedmioty.
 2. Nominalna liczba punktów ECTS wynosi 30 na semestr.
 3. Uzyskanie liczby punktów ECTS nie mniejszej niż iloczyn liczby zrealizowanych semestrów studiów i nominalnej liczby ECTS w semestrze oznacza spełnienie pełnych wymagań rejestracyjnych.
 4. Warunkiem rejestracji na kolejny etap studiów (semestr lub rok) jest spełnienie minimalnych wymagań rejestracyjnych, które są podane w dalszej części niniejszych Zasad.
 5. Uzyskanie liczby punktów ECTS mniejszej niż pełne wymagania rejestracyjne, ale nie mniejszej niż podane w tablicy wymagania minimalne jest równoważne rejestracji warunkowej.
 6. Student, który nie spełnia minimalnych wymagań rejestracyjnych może ubiegać się o rejestrację warunkową na kolejny etap studiów. Student ostatniego semestru studiów, który nie spełnił wymagań określonych w programie studiów może ubiegać się o ponowną rejestrację na ostatni semestr studiów.
 7. Student, który spełnił pełne wymagania rejestracyjne, a nie złożył w terminie pracy dyplomowej może ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące.
 8. Student studiów stacjonarnych może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż dwa semestry ponad nominalny czas trwania studiów. Do ograniczenia maksymalnego czasu studiowania nie wlicza się okresów urlopów.
 9. Ponowną rejestrację (przedłużenie nominalnego czasu trwania studiów) można uzyskać na ostatni semestr w programie studiów. 
 10. Student, który nie spełnia minimalnych wymagań rejestracyjnych i nie złożył w terminie określonym przez dziekanat podania o rejestrację warunkową na kolejny etap studiów lub podania o ponowną rejestrację na ostatni semestr studiów lub podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub rozstrzygnięcie Dziekana w sprawie powyższych podań studenta było negatywne, zostaje skreślony z listy studentów.

§4
Szczegółowe zasady rejestracji na kolejny etap studiów, minimalne wymagania rejestracyjne – studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 1. Na studiach pierwszego stopnia rejestracja odbywa się we wrześniu w okresie rejestracji określonym w harmonogramie roku akademickiego. Podstawowym etapem studiów jest rok akademicki.
 2. W wariancie podstawowym, bez przerw w studiowaniu (urlopy), rejestracja dokonywana jest kolejno na drugi rok studiów, trzeci rok studiów oraz na siódmy (ostatni) semestr studiów. Dla studentów, którzy mieli przerwy w studiowaniu ostatnia rejestracja może dotyczyć pełnego roku akademickiego.
 3. Dla studentów ostatniego semestru studiów rozstrzygnięcie dotyczące ponownej rejestracji na semestr 7 może być podejmowane także w okresie rejestracji po semestrze zimowym (student studiów stacjonarnych może dwukrotnie uzyskać ponowną rejestrację na semestr 7).
 4. Liczby punktów ECTS stanowiące minimalne wymagania rejestracyjne dla poszczególnych etapów studiów dla studentów bez przerw w studiowaniu zamieszczono w tablicy poniżej:
Rejestracja na semestr  III V VII
Liczba zgromadzonych punktów 44 100 160

     5. Liczby punktów ECTS stanowiące minimalne wymagania rejestracyjne dla poszczególnych etapów studiów dla studentów, którzy korzystali z jednosemestralnej przerwy w realizacji toku studiów, zamieszczono w tablicy poniżej (rejestracja we wrześniu):

Rejestracja na semestr II IV VI
Liczba zgromadzonych punktów 22 70 130

§5
Szczegółowe zasady rejestracji na kolejny etap studiów, minimalne wymagania rejestracyjne – studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 1. Na studiach drugiego stopnia rejestracja odbywa się po zimowym i letnim semestrze w okresie rejestracji określonym w harmonogramie roku akademickiego. Podstawowym etapem studiów jest semestr.
 2. Podstawą rejestracji na kolejny semestr jest suma liczby punktów (ECTS) przyznanych za zaliczone przedmioty.
 3. Liczby punktów ECTS stanowiące minimalne wymagania rejestracyjne dla poszczególnych etapów studiowania zamieszczono w tablicy:
Rejestracja na semestr II III IV*)
Liczba zgromadzonych punktów 22 44 70
*) dotyczy studiów niestacjonarnych oraz 4-semestralnych studiów stacjonarnych

Wersja do pobrania: