Nowy regulamin opłat za studia niestacjonarne (zaoczne) na wydziale MEiL

obowiązuje od 01.01.2008

 1. Wysokość czesnego w kolejnym roku akademickim ustalana jest do końca letniej sesji egzaminacyjnej (koniec czerwca) poprzedniego roku akademickiego.
 2. Rejestracja na kolejny semestr uwarunkowana jest:

   a) spełnieniem wymagań dotyczących postępów w nauce wynikających z regulaminu studiów,

   b) wniesieniem pełnej opłaty za studia (za poprzednie semestry i za semestr kolejny).

 3. Pełną opłatę czesnego za bieżący semestr należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed początkiem I zjazdu w danym semestrze.
 4. W wyjątkowych przypadkach losowych, Dziekan lub jego Pełnomocnik może wyrazić zgodę na opłatę czesnego w dwu ratach. W takim przypadku należy najpóźniej na 7 dni przed początkiem I zjazdu w danym semestrze:

   a) wnieść pierwszą ratę w wysokości połowy czesnego,

   b) złożyć do Dziekana podanie o rozłożenie płatności na dwie raty wraz ze zobowiązaniem zapłaty II raty w terminie wyznaczonym przez Dziekana, nie później jednak niż na 7 dni przed ostatnim zjazdem w danym semestrze.

 5. Brak wpłaty czesnego przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze (całości lub w przypadku zgody Dziekana – pierwszej raty) traktowane jest jako rezygnacja ze studiów.
 6. Wszelkie opóźnienia płatności czesnego skutkują naliczaniem odsetek ustawowych.
 7. Brak pełnej opłaty czesnego za dany semestr powoduje: niedopuszczenie do zaliczania przedmiotów i sesji egzaminacyjnej oraz skreślenie z listy studentów.