Rekrutacja na studia II-go stopnia

 
 Wyniki rekrutacji na semestr zimowy 2021/2022

application/pdf Listy przyjętych - I tura (132,63 kB, 6/09/2021 10:16)
application/pdf Listy nieprzyjętych - I tura (35,86 kB, 6/09/2021 10:23)
application/pdf Listy przyjętych - II tura (75,73 kB, 23/09/2021 14:05)
application/pdf Listy nieprzyjętych - II tura (33,15 kB, 23/09/2021 14:06)

 
 Informacje dla osób przyjętych: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Ogloszenia-dziekanatu/Informacje-dla-studentow-przyjetych-na-studia-stacjonarne-II-go-stopnia-od-semestru-zimowego-2021-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------

stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy 2021/2022

application/msword Wykaz kierunków i specjalności (65,50 kB, 23/07/2020 12:33)
application/pdf Certyfikat znajomości języka angielskiego (209,41 kB, 20/11/2018 08:09)

    

 Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):

  • studia w języku polskim: tel. 22/ 234-60-39,  e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl,
  • studia w języku angielskim: tel. 22/ 234-50-91 lub 22/ 234-14-60, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

---------

Uwaga! W roku akad. 2021/2022 ustala się opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, które są wymagane do uzupełnienia efektów uczenia się niezbędnych do ukończenia studiów drugiego stopnia (załącznik nr 3 do decyzji nr 95/2021 Rektora PW z dnia 7 maja 2021r)

application/pdf decyzja nr 95_2021 Rektora PW (280,06 kB, 28/06/2021 13:00)

---------

ZAPISY:

  • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.zapisy.pw.edu.pl (do zgłoszenia należy dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg);
  • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 3 sierpnia 2021r. do 27 sierpnia 2021r.

  

ZMIANA!!!!  

Kandydaci z innych Wydziałów PW oraz z innych Uczelni - po zarejestrowaniu się w bazie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej składają wymagane dokumenty w Dziekanacie (w godz. 12-14 od poniedziałku do piątku, pok. 127 studia stacjonarne, pok. 126 studia niestacjonarne):

- do dnia 15.09.2021r. - kandydaci, którzy po konsultacjach otrzymali wstępną decyzję przyjęcia

- do dnia 27.08.2021r. - kandydaci bez wstępnej decyzji

Kandydaci z Wydziału MEiL mogą przesłać do dnia 27.08.2021r. wymagane dokumenty na maila.

Studia stacjonarne: agnieszka.matejek@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne: izabella.szulc@pw.edu.pl

  

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI ORAZ INNYCH UCZELNI:

---- w dniach 23.08-27.08.2021 brak możliwości konsultacji ----

Dla powyższych kandydatów dopuszcza się wstępne, przed wniesieniem opłaty, konsultacje co do szansy przyjęcia. Aby skorzystać z konsultacji należy przesłać na odpowiedni adres mailowy (studia stacjonarne agnieszka.matejek@pw.edu.pl; studia niestacjonarne  izabella.szulc@pw.edu.pl), informację o kierunku i specjalności, na który chce się ubiegać o przyjęcie, skan suplementu lub karty przebiegu studiów oraz skan klauzuli informacyjnej

application/pdf klauzula informacyjna (73,38 kB, 22/07/2020 11:19)

z datą i podpisem kandydata (dotyczy tylko osób spoza Politechniki Warszawskiej).

  

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie:

      lub jeżeli na dzień przesyłania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo wgrać:

  • skan zaświadczenia o ukończeniu studiów I-go stopnia - z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz skan karty przebiegu studiów poświadczony przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą, a także skan zobowiązania dostarczenia oryginału dyplomu:

Kandydaci na studia stacjonarne w języku angielskim, którzy nie mają angielskojęzycznego dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, muszą udokumentować znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2.

    

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL

Dokumenty, które należy donieść do Dziekanatu lub przesłać na adres mailowy agnieszka.matejek@pw.edu.pl do dnia 27.08.2021r.

Absolwenci Wydziału MEiL, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 1 października 2013r. - wgrywają dokumenty t.j absolwenci innych wydziałów politechniki i innych uczelni.

     

W wyjątkowych wypadkach może zostać przeprowadzony EGZAMIN KWALIFIKACYJNY lub ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatem
 

Egzamin składa się z dwóch części.

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

-------------------------------

Studenci, którzy po rekrutacji (w semestrze letnim) wyjeżdżają w ramach programów UE (np. Erasmus+, Athens, itp...) powinni po przyjęciu na studia II-go stopnia, jeżeli nie będzie ich na miejscu, upoważnić inną osobę do załatwienia formalności w dziekanacie na początku semestru, poprzez złożenie poniższego pełnomocnictwa (osobiście)

application/pdf pełnomocnictwo PW (113,66 kB, 2/07/2021 14:13)

-------------------------------

Informacja:

Studenci, którzy posiadają legitymację studencką PW i nie chcą wyrabiać nowej proszeni są o niezaznaczanie tej opcji w systemie rekrutacyjnym.

-------------------------------

Więcej informacji na stronie: https://pw.edu.pl/Rekrutacja

-------------------------------

W przypadku rezygnacji ze studiów należy wypełnić poniższe podanie i złożyć w Dziekanacie.

application/pdf rezygnacja z podjęcia studiów (64,65 kB, 8/11/2016 12:44)

-------------------------------

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Załączyć poprzez IKR wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia https://pw.edu.pl/Rekrutacja).
  4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.
  5. Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów

-------------------------------

Godziny przyjęć interesantów: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat