Rekrutacja na studia II-go stopnia

stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy 2020/2021

application/msword Wykaz kierunków i specjalności (58,50 kB, 20/11/2018 07:38)

 

  

application/pdf Certyfikat znajomości języka angielskiego (209,41 kB, 20/11/2018 08:09)

 
 

INFORMACJA O EGZAMINIE oraz REGULAMIN

 

ZAPISY:

 • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.zapisy.pw.edu.pl (do zgłoszenia należy dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg);
 • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 3 sierpnia 2020r. do 28 sierpnia 2020r.

 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW od 3 sierpnia 2020r. do 28 sierpnia 2020r.

Godziny przyjęć interesantów: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

Dokumenty na studia stacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie (pok.126) do Pani Agnieszki Matejek 

(agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl)

Dokumenty na studia niestacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie (pok.128) do Pani Izabelli Szulc 

(iszulc@meil.pw.edu.pl)

.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY odbędzie się na przełomie sierpień/wrzesień 2020r.

Egzamin składa się z dwóch części.

a) Część pierwsza obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych, oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej.

b) Część druga obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

.

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI ORAZ INNYCH UCZELNI, A TAKŻE ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL PW, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 1 października 2013r.:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia II-go stopnia:
 
application/pdf formularz - inne wydziały i uczelnie (128,50 kB, 20/11/2018 10:33)
 • CV (życiorys);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz kserokopię suplementu - oryginały tych dokumentów do wglądu (jeżeli na dzień składania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia - z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz wykaz ocen zaliczonych na studiach I-go stopnia poświadczony przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą);
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35x45mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL, którzy ukończyli studia I-go stopnia po 1 października 2013r. składają:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia II-go stopnia:
 
application/pdf formularz - melowcy (284,13 kB, 8/11/2016 12:43)

.

Studenci, którzy po rekrutacji (w semestrze letnim) wyjeżdżają w ramach programów zagranicznych (np. Erasmus+, Athens, itp...) powinni wraz z dokumentami rekrutacyjnymi złożyć:

application/pdf podanie o urlop (86,48 kB, 13/01/2018 09:04)

wraz z poświadczeniem wyjazdu na program

oraz ewentualnie upoważnić inną osobę do załatwienia formalności w dziekanacie na początku semestru, poprzez złożenie poniższego pełnomocnictwa (osobiście)

application/pdf pełnomocnictwo PW 2019_2020 (295,98 kB, 31/07/2019 10:46)

.

Informacja:

Studenci, którzy posiadają legitymację studencką PW i nie chcą wyrabiać nowej proszeni są o niezaznaczanie tej opcji w systemie rekrutacyjnym.

.

Więcej informacji na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/

.

W przypadku rezygnacji ze studiów (po złożeniu dokumentów) należy wypełnić poniższe podanie i złożyć w Dziekanacie.

application/pdf rezygnacja z podjęcia studiów (64,65 kB, 8/11/2016 12:44)

 .

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Złożyć wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji.
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. powyżej Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
 4. Odebrać zawiadomienie o przyjęciu na studia.
 5. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skiero­waniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.