OPUS 23

Nasi naukowcy wśród 266 laureatów konkursu OPUS 23 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Mirosław Serdyński, prof. uczelni zrealizują projekt „Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach”, którego zasadniczym celem jest przeprowadzenie badań, zarówno eksperymentalnych jaki i na bazie symulacji numerycznych, wieloskalowych procesów transportu ciepła zachodzących podczas krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego (PCM) wypełniającego otwarte pory pianki metalicznej.

Materiały zmiennofazowe są szeroko wykorzystywane w układach magazynowania energii, np. w systemach zarządzania energią budynku, w celu efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także stabilizacji temperatury np. urządzeń i systemów elektronicznych. W tych zastosowaniach wykorzystywana jest podstawowa cecha materiałów PCM, tzn. bardzo duża entalpia przemiany fazowej przebiegającej w wąskim zakresie zmian temperatury. Materiały PCM charakteryzują się małymi współczynnikami przewodzenia ciepła, co skutkuje ograniczeniem strumieni ciepła, a tym samym efektywności energetycznej urządzeń i systemów z tymi materiałami. W celu zwiększenia strumieni ciepła przekazywanych do PCM-ów podejmowane są rozmaite działania. Jednym z nich jest zastosowanie pianek metalicznych o otwartych porach nasączonych PCM-em.

Jedno z proponowanych w projekcie działań będzie koncentrowało się na dwóch wybranych zastosowaniach kompozytu pianka metalowa – PCM, tj. układach stabilizacji temperatury elektroniki (układów chłodzenia procesorów) oraz generatorów termoelektrycznych wykorzystujących okresowo dostępne źródła ciepła (np. używanych na satelitach krążących wokół Ziemi) – urządzeń, które dzięki akumulacji ciepła w PCM mogą wytwarzać energię elektryczną również wówczas, gdy źródło ciepła nie jest dostępne. Przeprowadzone zostaną badania eksperymentalne tych dwóch układów w celu określenia wpływu wybranych parametrów (np. porowatość pianki metalowej, przechłodzenie i/lub przechłodzenie podczas topienia i krzepnięcia) na ich charakterystykę pracy.

Aby umożliwić niezawodne modelowanie tych systemów, zostanie opracowany, zweryfikowany i zwalidowany na podstawie danych doświadczalnych, mikroskalowy model symulacyjny wymiany ciepła i masy w kompozycie pianka metaliczna – PCM. Symulacje będą prowadzone w wyidealizowanej geometrii przypominającej złożoną strukturę pianki metalowej i w rzeczywistej geometrii uzyskanej za pomocą obrazowania mikro-tomograficznego. Na podstawie uzyskanych numerycznie mikro-pól temperatury i strumienia ciepła zostaną określone efektywne przewodności cieplne kompozytu dla różnych konfiguracji PCM i pianek metalowych. Model w mikroskali zostanie również wykorzystany do prognozowania liczbowych zależności współczynnika przenikania ciepła i tensora dyspersji.

dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni będzie kierował projektem "Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych – sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi".

Projekt podejmuje wyzwanie opracowania metod modelowania hybrydowych (sztywno-podatnych) układów z więzami nadmiarowymi, zapewniających uzyskanie wiarygodnych wyników przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeniowej.

Pierwszy cel badawczy dotyczy opracowania algorytmów umożliwiających hybrydowe (sztywno-podatne) modelowanie układów wieloczłonowych. W tym celu, w początkowej fazie projektu, zostaną porównane różne metody modelowania podatności członów. Następnie najbardziej efektywne z nich zostaną użyte w proponowanych algorytmach hybrydowych. Dzięki temu symulacje – wykorzystujące model przybliżony, lecz wciąż odpowiadający fizyce – będą efektywne obliczeniowo.
Drugi cel badawczy skupia się na zaproponowaniu zagadnień testowych, pozwalających uwypuklić najistotniejsze problemy dotyczące modelowania układów z więzami nadmiarowymi. Zagadnienia te zostaną wykorzystane do wszechstronnego przetestowania opracowanych metod modelowania. Oceniona będzie poprawność i dokładność modeli, a także ich własności numeryczne, np. czas lub stabilność obliczeń.

Projekt zaowocuje opracowaniem nowych narzędzi numerycznych, gotowych do implementacji w programach do obliczeń metodą układów wieloczłonowych, umożliwiających prowadzenie zautomatyzowanych analiz. Wyniki projektu będą stanowić konstruktywne rozwiązanie problemów związanych z modelowaniem układów z więzami nadmiarowymi. Możliwe będzie uzyskiwanie, z akceptowalną dokładnością, osadzonych w fizyce układu wyników symulacji, przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeń. Rezultaty projektu rozszerzą możliwości dostępnych obecnie metod modelowania.

Wartość obu grantów wynosi ponad 2 170 000 zł.