Udostępnianie zbiorów

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje we wszystkich jednostkach tworzących system biblioteczno informacyjny Politechniki Warszawskiej.

Aktualna lista bibliotek, działających w zintegrowanym systemie bibliotecznym Uczelni, jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Biblioteki specjalistyczne, mogą stosować dodatkowe regulacje odnoszące się do specyfiki pracy danej jednostki dotyczące: określenia grup użytkowników uprawnionych do korzystania z biblioteki, limitów wypożyczeń, terminu maksymalnej prolongaty ważności konta, udostępniania na zasadach wolnego dostępu, rodzaju i wysokości opłat.

Wyciąg z Regulaminu Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Przepisy wprowadzające

§ 1

 1. Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje we wszystkich jednostkach tworzących system biblioteczno informacyjny Politechniki Warszawskiej.

Dane osobowe

§ 2

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników zawarta jest w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych i adresowych. Zmiany należy zgłaszać w:
  1. dziekanacie (dotyczy użytkowników określonych w § 4 ust. 2 pkt 1, 3-6),
  2. bibliotece (dotyczy użytkowników określonych w § 4 ust. 2 pkt 2, 7-13).

Odpłatność

§ 3

 1. Korzystanie ze zbiorów i usług bibliotek w ramach Systemu jest bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteki SBI PW mogą pobierać opłaty za:
  1. niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych;
  2. wytworzenie zamówionych kopii reprograficznych, cyfrowych oraz wydruków komputerowych;
  3. usługi informacyjne realizowane na zamówienie użytkowników spoza Uczelni;
  4. obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych na potrzeby instytucji zagranicznych.
 3. Rodzaje i wysokość opłat:cennik - § 1 W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych naliczana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.

Warunki użytkowania konta bibliotecznego

§ 4

 1. W bibliotekach objętych zintegrowanym systemem bibliotecznym użytkownik ma prawo tylko do jednego konta bibliotecznego.
 2. Studenci, odbywający studia w PW równocześnie na więcej niż jednym kierunku, mają zwiększony limit wypożyczeń do 50 egzemplarzy.

Blokada konta bibliotecznego

Blokada konta bibliotecznego następuje, jeśli użytkownik naruszył przepisy Regulaminu określone w § 7.

§ 7

 1. Użytkownik ma bieżący dostęp przez Internet do informacji o stanie swojego konta bibliotecznego, w tym o dacie ważności konta, aktualnym stanie wypożyczeń, bieżących zamówieniach i rezerwacjach oraz o naliczonych opłatach specjalnych. Biblioteka PW nie ma obowiązku przesyłania indywidualnych powiadomień o stanie konta bibliotecznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania stanu swojego konta bibliotecznego, regulowania należnych zobowiązań oraz niezwłocznego zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości.

Formy udostępniania zbiorów

§ 9

 1. Biblioteki SBI PW udostępniają swoje zbiory:
  1. na miejscu;
  2. poza bibliotekę - osobom posiadającym aktywne konto biblioteczne i uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz (typ uprawnień W);
  3. poza bibliotekę - instytucjom – w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  4. w sieci komputerowej PW lub zdalnie, z dowolnego komputera, jeśli użytkownik ma uprawnienia do korzystania z tej usługi (typ uprawnień E).

Udostępnianie na miejscu

§ 10

 1. Ze zbiorów biblioteki na miejscu mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Użytkownicy są zobowiązani do okazania, na wniosek pracownika biblioteki, dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki.
 2. Korzystanie ze zbiorów na miejscu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych lokalizacjach.
 3. Prace dyplomowe studentów PW podlegają udostepnieniu, o ile autor udzielił zgody zawartej w oświadczeniu studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej.

Wypożyczanie poza bibliotekę

§ 13

 1. Okres wypożyczenia dokumentu bibliotecznego wyznaczają następujące zasady:
  1. podstawowy okres wypożyczenia jest określony dla każdego egzemplarza w zintegrowanym systemie bibliotecznym;
  2. rzeczywisty okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż termin ważności konta bibliotecznego;
 2. Kierownik biblioteki, w uzasadnionych przypadkach, może:
  1. zastrzec wcześniejszy termin zwrotu w momencie wypożyczenia;
  2. wystąpić o zwrot wypożyczonych dokumentów przed upływem wyznaczonego terminu.
 3. Użytkownik może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonego dokumentu, pod warunkiem, że dokument ten nie jest zamówiony przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonać:
  1. jednorazowo na okres nie dłuższy niż podstawowy okres wypożyczenia, określony dla danego egzemplarza w zintegrowanym systemie bibliotecznym; okres przedłużenia liczony jest od dnia, w którym dokonano prolongaty;
  2. w zintegrowanym systemie bibliotecznym samodzielnie lub za pośrednictwem pracownika biblioteki, bez konieczności okazywania egzemplarza, zgodnie z limitami przyjętymi w danej bibliotece. Kolejne przedłużenie, po wykorzystaniu limitu, wymaga okazania egzemplarza w bibliotece, w której użytkownik dokonał wypożyczenia.
 4. Prolongacie nie podlegają dokumenty, których termin wypożyczenia określony w zintegrowanym systemie bibliotecznym jest krótszy niż 7 dni.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. samodzielnego monitorowania terminu zwrotu wypożyczonego dokumentu oraz jego oddania przed upływem wyznaczonej daty;
  2. zwrócenia dokumentu bibliotecznego wypożyczonego poza bibliotekę w miejscu, w którym dokonał wypożyczenia.

Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego

§ 14

 1. Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego powoduje blokadę konta do czasu uregulowania powstałych zobowiązań oraz naliczenie opłaty specjalnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
 2. Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego, wypożyczonego w dowolnej bibliotece, powoduje blokadę konta w każdej bibliotece SBI PW, z której użytkownik korzysta na podstawie Regulaminu.

Zagubienie lub zniszczenie dokumentu bibliotecznego

§ 15

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia udostępnionego dokumentu bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz.
 2. Jeżeli dostarczenie identycznego egzemplarza jest niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia, w ramach rekompensaty za poniesioną przez bibliotekę stratę, innego dokumentu lub dokumentów (o wartości zbliżonej do zagubionego) wskazanych przez pracownika biblioteki.

Udostępnianie dokumentów elektronicznych

§ 18

 1. Warunki użytkowania i dostępu do konkretnych dokumentów elektronicznych wynikają z umowy zawartej z ich dostawcą lub wydawcą. Użytkownicy są informowani o tych warunkach na stronie internetowej BG PW.
 2. Udostępnianie dokumentów elektronicznych, na korzystanie, z których biblioteka PW wykupiła licencję lub uzyskała zgodę autora, odbywa się z:
  1. dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci Uczelni;
  2. dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika (typ uprawnień E).
 3. Dokumenty elektroniczne mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie:
  1. na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych;
  2. z poszanowaniem prawa autorskiego oraz zapisów licencji użytkowania właściwej dla danego zasobu.

Reprografia

§ 20

 1. Usługi reprograficzne świadczone są w bibliotekach posiadających odpowiedni sprzęt kopiujący.
 2. W bibliotekach określonych w ust. 1 użytkownicy mogą na własne potrzeby naukowe, dydaktyczne lub edukacyjne, zamówić lub wykonać samodzielnie kopie fragmentów dokumentów bibliotecznych.
 3. Biblioteki mają prawo odmówić udostępnienia dokumentu bibliotecznego do wykonania kopii ze względu na stan techniczny oryginału lub jego inne (unikatowe) cechy, które mogą ograniczać powielanie.
 4. Prace dyplomowe oraz prace doktorskie nie mogą być utrwalane i zwielokrotniane w jakiejkolwiek formie i technice.
 5. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja dokumentów bibliotecznych, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja i odsprzedaż (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U z 2021 r., poz. 1062).

Zobowiązania użytkownika

§ 21

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych obowiązujących w Politechnice Warszawskiej oraz stosowania się do uwag i wskazówek pracowników biblioteki.
 2. W pomieszczeniach biblioteki użytkownik powinien zachowywać się w sposób odpowiadający powadze i charakterowi Uczelni.

Naruszenie Regulaminu

§ 22

 1. Wynoszenie z biblioteki przedmiotów stanowiących jej własność, niewypożyczonych dokumentów bibliotecznych, powoduje pozbawienie praw do korzystania ze zbiorów. W odniesieniu do pracowników, uczestników studiów doktorskich PW i studentów może być wszczęte postępowanie o ukaranie karą porządkową lub karą dyscyplinarną określoną w przepisach PW.
 2. Od decyzji podjętych zgodnie z ust. 2 pkt 1-2 użytkownikowi przysługuje, w terminie 7 dni, odwołanie odpowiednio do dyrektora BG PW lub kierownika biblioteki specjalistycznej, a od decyzji podjętych zgodnie z ust. 2 pkt 3-4 odpowiednio do Rektora PW lub kierownika jednostki organizacyjnej, w ramach której funkcjonuje biblioteka specjalistyczna.