Dokumentacja WSZJK

Dokumentacja WSZJK jest tworzona, aktualizowana i przechowywana zgodnie z zasadami określonymi przez akty prawne i regulacje na poziomie Uczelni, a mianowicie:

  1. Statut PW,
  2. uchwały Senatu PW dotyczące spraw związanych z kształceniem i zapewnieniem właściwego poziomu jego jakości,
  3. zarządzenia Rektora w zakresie spraw, o których mowa w lit.b,
  4. decyzje Rektora w zakresie spraw, o których mowa w lit.b,
  5. oraz przepisy na poziomie Wydziału wynikające z:
  6. zarządzeń Dziekana z zakresie spraw, o których mowa w lit.b,
  7. decyzji Dziekana w zakresie spraw, o których mowa w lit.b,
  8. uchwał Rady Wydziału.

Podstawowym dokumentem WSZJK jest Księga Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (zwana dalej KJK), która zawiera ogólne postanowienia dotyczące funkcjonowania WSZJK oraz obszarów działalności Wydziału objętych tym systemem. KJK zawiera także sformalizowane opisy procedur/procesów realizowanych na Wydziale w ramach WSZJK. Procesy objęte WSZJK mogą także funkcjonować zgodnie z przyjętymi nieformalnymi zasadami opartymi o dobre praktyki i zwyczaje panujące na Uczelni. Elementami dokumentacji WSZJK są także wszelkie formularze wprowadzone przez regulacje, o których mowa z punktach b-g oraz przez akty prawne wyższego rzędu.