Zadania WSZJK

Do zadań WSZJK w szczególności należy:

 1. dostarczanie standaryzowanych narzędzi umożliwiających przełożenie wizji kształcenia, ogólnych celów kształcenia na konkretną realizację prowadzonych na wydziale form studiów, monitorowanie i ocenę przyjętych w tym zakresie rozwiązań (wdrożenie KRK, ocena planowanych do uruchomienia i bieżących programów studiów),
 2. ewaluacja i monitorowanie procesu kształcenia pod kątem spełnienia wymagań zdefiniowanych przez wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, w tym instytucji nadzorujących i akredytujących szkolnictwo wyższe,
 3. dostarczanie informacji na potrzeby zarządzania procesem kształcenia, w tym:
  • osiągania przez studiujących zaplanowanych efektów uczenia się, umożliwiających ocenę istniejących potrzeb dot. wprowadzenia zmian oraz ocenę wprowadzonych rozwiązań,
  • wyników działań, o których mowa w lit. b,
  • możliwości rozwoju oferowanych programów studiów i form studiów,
  • identyfikacji bieżących potrzeb w zakresie funkcjonowania prowadzonych form studiów, umożliwiających wprowadzenie koniecznych rozwiązań,
  • zapewnienia adekwatności doboru kadry uczestniczącej w procesach kształcenia wobec powierzonej jej zadań,
  • warunków stymulacji studiujących do rozwoju ich kompetencji i zainteresowań w celu poprawy poziomu jakości kształcenia,
  • zgodności tematyki prowadzonych badań naukowych z procesami kształcenia,
  • stanu infrastruktury dydaktycznej i naukowej wspierającej procesy kształcenia,
  • możliwości rozwoju kadry, podnoszenia przez nią kwalifikacji,
 4. podnoszenie konkurencyjności Wydziału na arenie krajowej i międzynarodowej, podnoszenie atrakcyjności proponowanej oferty edukacyjnej,
 5. zapewnienie łączności kształcenia z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi;
 6. zapewnienie konkurencyjności absolwentów Wydziału wobec pracodawców w szczególności:
  • prowadzenie współpracy z przedstawicielami pracodawców, mającej na celu identyfikację ich potrzeb,
  • umożliwienie studentom i doktorantom podnoszenie kwalifikacji m.in. w procesach wymiany międzynarodowej,
  • umożliwienie studentom i doktorantom udziału w realizowanych pracach naukowych,
 7. podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej uczestniczącej w procesach kształcenia oraz w procesach wspierających kształcenie,
 8. monitorowanie organizacji zajęć i bazy do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 9. monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich,
 10. monitorowanie prac dyplomowych i przebiegu egzaminów dyplomowych,
 11. zapewnienie mechanizmów pozwalających monitorować prawidłowość realizowanych procesów np. poprzez ich standaryzację oraz wprowadzanie ulepszeń istniejących rozwiązań.