Księga Jakości Kształcenia

Księga Jakości Kształcenia Wydziału MEiL zawiera ogólne postanowienia dotyczące funkcjonowania WSZJK oraz obszarów działalności Wydziału objętych tym systemem. KJK zawiera także sformalizowane opisy procesów realizowanych na Wydziale w ramach WSZJK. Najnowsza edycja KJK uwzględnia zmiany zasad funkcjonowania systemu kształcenia i zapewniania jego jakości w Politechnice Warszawskiej, wynikające z nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dn. 20 lipca 2018 r. i związanych z nią aktów wykonawczych.