Polityka Jakości Kształcenia

W celu realizacji „Strategii rozwoju Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa do roku 2028” podejmowane i kontynuowane będą systematyczne działania na rzecz utrwalenia silnej i szczególnej pozycji Wydziału wśród jednostek naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni technicznych w kraju i zagranicą, oferując swoim studentom kształcenie o najwyższej jakości w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych realizowane w ramach czterech kierunków:

 1. Lotnictwo i Kosmonautyka,
 2. Energetyka,
 3. Mechanika i Projektowanie Maszyn (poprzednio Mechanika i Budowa Maszyn)
 4. Automatyka i Robotyka.

W celu zwiększania stopnia umiędzynarodowienia studiów na Wydziale kontynuowane i rozwijane będą programy studiów prowadzonych w języku angielskim. Wydział będzie również systematycznie poszerzał swoja ofertę wykładów specjalistycznych dla studentów szkół doktorskich w Politechnice Warszawskiej, a także ofertę studiów podyplomowych.

W celu zapewnienia jakości kształcenia na najwyższym poziomie podejmowane będą następujące działania mające na celu:

 1. wdrażanie i doskonalenie rozwiązań (w zakresie konstrukcji programów studiów oraz kadrowych i materialnych warunków ich realizacji) umożliwiających zapewnienie i utrzymanie spójności efektów uczenia się studentów z Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji,
 2. wdrażanie i doskonalenie programów studiów i warunków studiowania w sposób gwarantujący ciągłość akredytacji PKA, a także uzyskiwanie innych prestiżowych akredytacji i certyfikatów jakości studiów,
 3. utrzymanie wysokiej jakości merytorycznej programów studiów poprzez zapewnienie studentom dostępu do aktualnego stanu wiedzy i rozwoju dziedzin i dyscyplin naukowych uprawianych przez kadrę Wydziału,
 4. zapewnienie swoim studentom kontakty z kadrą o wysokich kompetencjach naukowych i dydaktycznych, stwarzanie studentom środowiska stymulującego potrzebę nauki i samorozwoju, a także propagowanie postawy zaangażowania w podejmowaną pracę, cechującą się otwartością umysłu i interdyscyplinarnym podejściem do problemów inżynierskich i naukowych,
 5. tworzenie odpowiednich warunki do rozwoju umiejętności i zainteresowań studentów w celu umożliwienia ich maksymalnego rozwoju intelektualnego poprzez: wspieranie działalności kół naukowych, wprowadzenie systemu motywacyjnego w oparciu o stypendia, utrzymywanie międzynarodowej współpracy szczególności w zakresie kształcenia,
 6. dzielenie się ze studentami wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i kwalifikacjami społecznymi otwierającymi im drogę do produktywnej kariery w sektorze prywatnym i publicznym w dowolnym kraju Unii Europejskiej i poza nią,
 7. tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej Wydziału, w szczególności poprzez umożliwienie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-akademickimi, udostępnienie narzędzi oceny umożliwiających zdefiniowanie mocnych i słabych stron kadry w celu jej dalszego rozwoju, zapewnienie możliwości odbywania szkoleń i staży,
 8. występowanie z inicjatywą podejmowania współpracy w zakresie procesu kształcenia i/lub działalności naukowej wobec innych jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju, Europie i na świecie, czego długoterminowym celem będzie uzyskanie i utrzymanie renomy czołowego ośrodka naukowego w kraju i regionie,
 9. tworzenie warunków materialnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych o wysokiej jakości, zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauki,
 10. rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału, na rzecz rozwoju gospodarki poprzez kształcenie specjalistów poszukiwanych na rynku pracy oraz inicjowanie i współdziałanie z podmiotami gospodarczymi na rzecz implementowania do gospodarki osiągnięć naukowych,
 11. zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury, nowoczesnego wyposażenia pracowni dydaktycznych, dostępu do materiałów dydaktycznych, najnowszej literatury naukowej oraz technologii informacyjnej jako wsparcia procesu dydaktycznego,
 12. zapewnienie swoim studentom i pracownikom dostępu do najnowszych narzędzi naukowych i dydaktycznych oraz zachęcanie do podejmowania aktualnych i ambitnych wyzwań z obszaru nauki i jej zastosowań przemysłowych,
 13. identyfikowanie się kadry naukowej, dydaktycznej, technicznej i administracyjnej z celami polityki jakości prowadzonej na Wydziale i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w ich realizację.